STATUT

STATUT

 LXIX Liceum Ogólnokształcącego

z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944 w  Warszaw

Warszawa listopad 2017

 

Rozdział 1

 • 1 Informacje o szkole
 1. LXIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944 w  Warszawie ul. Urbanistów 3, zwane dalej „liceum” jest publiczną trzyletnią szkołą ponadpodstawową(ponadgimnazjalną).
 2. Liceum wchodzi w skład Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie.
 3. Zajęcia szkolne realizowane są także w budynku przy ul. Stanisława Skarżyńskiego 8
  w Warszawie.

 

 • 2

 

 1. Organem prowadzącym liceum jest miasto stołeczne Warszawa z siedzibą
  w Warszawie, Plac Bankowy 3/5.
 2. Nadzór pedagogiczny nad liceum pełni Mazowiecki Kurator Oświaty.
 3. Na pieczęciach liceum używana jest nazwa: Zespół Szkół Nr 26 LXIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944  02-397 Warszawa ul. Urbanistów 3, tel. (22) 822-20-31.
 4. Liceum korzysta z logo Zespołu Szkół Nr 26.
 5. Szkoła prowadzi dokumentację swojej działalność i przechowuje ją zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

Rozdział 2

 

 • 3 Cele i zadania liceum

 

 1. Liceum stanowi wspólnotę nauczycieli, uczniów i rodziców, której celem jest dbałość
  o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia wzmacniany i uzupełniany przez działania o charakterze wychowawczo – profilaktycznym.
 2. Liceum realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej liceum ogólnokształcącego, uwzględniające cele i zadania wychowawczo-profilaktyczne
  i edukację dla bezpieczeństwa zgodnie ze swym charakterem opisanym w statucie.

 

 • 4 Cele liceum

 

 1. Celem liceum jest:
 • pełny rozwój uzdolnień, zainteresowań i osobowości ucznia;
 • umożliwienie uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia szkoły ponadpodstawowej i zdania egzaminu maturalnego oraz wykorzystania zdobytej wiedzy we współczesnym świecie;
 • wychowanie młodzieży otwartej na drugiego człowieka w duchu tolerancji, humanizmu
  i zbliżenia między narodami. Młodzieży, która zechce korzystać
  z wolności i budować państwo oparte na demokratycznych zasadach współżycia,
  w którym chronione będą prawa jednostek;
 • przygotowanie uczniów do aktywnego życia we współczesnym świecie.
 1. Zadaniem liceum jest:
 • pełna realizacja programów nauczania, dostosowując treści, metody i organizację poszczególnych zajęć do możliwości psychofizycznych uczniów;
 • promowanie zdrowego stylu życia i przeciwdziałanie współczesnym zagrożeniom
  w ramach realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego;
 • organizowanie zgodnie z potrzebami uczniów nauki religii, etyki oraz  zajęć przygotowujących do życia w rodzinie;
 • organizowanie nauki języka polskiego dla uczniów przybywających z zagranicy;
 • umożliwianie uczniom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej;
 • udzielanie uczniom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • organizowanie kształcenia specjalnego dla uczniów z niepełnosprawnością, zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanych społecznie;
 • umożliwienie uczniom rozwijanie zainteresowań i uzdolnień;
 • organizowanie indywidualnego programu lub toku nauki dla uczniów o szczególnych uzdolnieniach;
 • udzielanie pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
 • zapewnienie możliwości korzystania z pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem, biblioteki i urządzeń sportowych, pracowni komputerowych z dostępem do Internetu.

 

 • 5 Sposoby osiągania celów
 1. Cele osiągane są poprzez:
 • przekazywanie uczniom nowoczesnej wiedzy pomagającej zrozumieć ich miejsce
  w świecie oraz umożliwiającej twórcze przekształcanie rzeczywistości;
 • zapoznawanie z podstawami funkcjonowania państwa i jego instytucji oraz normami współżycia społecznego;
 • przygotowanie uczniów do właściwego kształtowania stosunków
  z otoczeniem oraz świadomego, samodzielnego, aktywnego i odpowiedzialnego wykonywania zadań w życiu rodzinnym i społecznym;
 • kształtowanie wrażliwości społecznej, emocjonalnej i estetycznej oraz umiejętności niesienia pomocy słabszym;
 • właściwe adaptowanie programu profilaktyczno-wychowawczego do aktualnych potrzeb uczniów.
 1. Zadania realizowane są poprzez :
  • budowanie więzi w społeczności szkolnej, poprzez realizację programów: rządowych i innych instytucji posiadających odpowiednie kompetencje do ich opracowywania w celu stworzenia szkoły bezpiecznej dla całej społeczności szkolnej;
  • wskazywanie pozytywnych wzorców osobowych, propagowanie zasad uczciwości
   w sporcie, nauce i życiu osobistym;
  • włączanie uczniów do wspólnych działań związanych z tradycjami szkoły poprzez organizowanie  imprez oraz budowanie wizerunku ucznia LXIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów  Powstania Warszawskiego 1944 jako pozytywnej jednostki społecznej;
  • reagowanie na niewłaściwe zachowanie i postawy uczniów w szkole i poza nią;
  • poznanie uczniów i ich środowiska rodzinnego w aspekcie psychologiczno-pedagogicznym;
  • poznanie i rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów poprzez prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych;
  • diagnozowanie możliwości percepcyjnych uczniów pod kątem postępów
   w nauce i zachowaniu oraz problemów rozwojowych i rodzinnych;
  • integracja liceum z lokalnym środowiskiem społecznym, nawiązywanie kontaktów
   z organizacjami działającymi na rzecz edukacji i instytucjami wspomagającymi oświatę;

   • prowadzenie zajęć edukacyjnych, zwanych dalej lekcjami, o wymiarze obowiązkowym dla każdego ucznia;
  • prowadzenie różnych form zajęć pozalekcyjnych zgodnie z potrzebami
   i zainteresowaniami uczniów;
  • udostępnienie uczniom pomieszczeń liceum, zbiorów biblioteki szkolnej oraz pomocy dydaktycznych i technologii informacyjnych;
  • współpracę liceum z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi i innymi instytucjami wspierającymi rozwój uczniów;
  • opracowanie szkolnego zestawu programów nauczania, który uwzględniając wymiar wychowawczy, obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego;
  • opracowanie programów dla uczniów posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego poprzez modyfikowanie w/w programów oraz innych ścieżek
   do kształcenia indywidualnego zatwierdzonych przez Radę Pedagogiczną;
  • realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego i ścieżek edukacyjnych dla liceum;
  • realizację programu wychowawczo – profilaktycznego oraz przestrzeganie zasad wewnątrzszkolnego systemu oceniania;
  • ujednolicenie działań wychowawczych grona pedagogicznego liceum we wszystkich sytuacjach edukacyjnych;
  • organizację przepływu informacji o działalności liceum i jego organów;
  • zapoznanie uczniów z ich prawami i obowiązkami oraz egzekwowanie przestrzegania tych praw;
  • współpracę z rodzicami i opiekunami uczniów;
  • liceum wypełnia swoje cele i zadania organizując edukację z uwzględnieniem wspomagania uczniów w ich wszechstronnym rozwoju, tworząc pozytywnie oddziaływujące środowisko wychowawcze.

 

 • 6 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 

 1. Liceum organizuje i udziela uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, która polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych
  i edukacyjnych każdego ucznia oraz rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole.
 2. Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści w liceum prowadzą obserwację pedagogiczną mającą na celu rozpoznanie u uczniów:
 • szczególnych uzdolnień;
 • przyczyn trudności w uczeniu się;
 • przyczyn zaburzeń zachowania.
 1. Wyniki obserwacji pedagogicznej są dokumentowane i udostępniane rodzicom.
 2. Dyrektor liceum z uwzględnieniem opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz diagnozy sporządzonej na terenie szkoły organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną, w tym w szczególności:
 • ustala uczniowi objętemu pomocą psychologiczno-pedagogiczną formy tej pomocy, okres jej udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane;
 • informuje na piśmie rodziców ucznia o formach  i zakresie udzielanej pomocy.
 1. Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają odrębne przepisy.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna organizowana jest we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, placówkami doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi.
 3. Liceum organizuje i udziela rodzicom uczniów i nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczną polegającą na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych
  i wychowawczych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych.
 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i reedukacyjnych ucznia. Pomoc udzielana jest w formie:
 • klas integracyjnych;
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawczych;
 • zajęć specjalistycznych;
 • zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;
 • porad, konsultacji i warsztatów.

 

 

 • 7 Kształcenie specjalne

 

 1. Szkoła organizuje naukę i opiekę dla uczniów z niepełnosprawnością, niedostosowaniem społecznym i zagrożeniem niedostosowaniem społecznym w formie kształcenia specjalnego w integracji ze środowiskiem szkolnym.
 2. Uczniom objętym kształceniem specjalnym szkoła zapewnia:
 • realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • dostosowanie przestrzeni szkolnej i stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych;
 • zajęcia specjalistyczne organizowane ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne w tym zajęcia  rewalidacyjne, terapeutyczne i socjoterapeutyczne.
 1. Szczegółowe warunki organizowania nauki i opieki uczniów z niepełnosprawnością, niedostosowaniem społecznym i zagrożeniem niedostosowaniem społecznym określają odrębne przepisy.
 2. Zasady organizacji kształcenia specjalnego określają odrębne przepisy.

 

 • 8 Kształcenie cudzoziemców

 

 1. Uczniowie niebędący obywatelami polskimi oraz obywatele polscy, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświatowych innych państw, korzystają z nauki
  i opieki na warunkach określonych w odrębnych przepisach.
 2. Uczniowie należący do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, korzystają z zajęć umożliwiających podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej na warunkach określonych w odrębnych przepisach.
 3. Uczniom niebędącym obywatelami polskimi oraz uczniom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, liceum zapewnia integrację ze środowiskiem szkolnym, w tym w pokonaniu trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego.
 4. Zasady organizacji kształcenia cudzoziemców określają odrębne przepisy.
 • 9 Religia i etyka
 1. Liceum organizuje zajęcia religii i etyki.
 2. Podstawą udziału ucznia w zajęciach z religii oraz etyki jest życzenie wyrażone przez rodzica lub pełnoletniego ucznia w formie pisemnego oświadczenia.
 3. Życzenie udziału w zajęciach z religii oraz etyki raz wyrażone nie musi być ponawiane
  w kolejnym roku szkolnym, ale może być odwołane w każdym czasie.
 4. Liceum organizuje zajęcia opiekuńcze dla uczniów nie korzystających z zajęć religii oraz etyki.
 5. Uczniowie uczęszczający na lekcje religii mają prawo do zwolnienia z zajęć szkolnych
  w celu umożliwienia im udziału w rekolekcjach wielkopostnych.
 6. Zasady organizacji religii i etyki określają odrębne przepisy.

 

 • 10 Przygotowanie do życia w rodzinie

 

 1. Liceum organizuje zajęcia przygotowania do życia w rodzinie.
 2. Udział w zajęciach przygotowania do życia w rodzinie nie jest obowiązkowy.
 3. Uczeń nie uczestniczy w zajęciach, jeżeli rodzic zgłosi pisemnie dyrektorowi rezygnację
  z tych zajęć.
 4. Liceum organizuje zajęcia opiekuńcze dla uczniów nie korzystających z zajęć przygotowania do życia w rodzinie.
 5. Zasady organizacji zajęć przygotowania do życia w rodzinie określają odrębne przepisy.

 

 • 11 Pomoc materialna

 

 1. Liceum organizuje pomoc materialną dla uczniów o charakterze:
  • socjalnym w postaci:
 1. stypendium szkolnego,
 2. zasiłku szkolnego,
 3. częściowe lub całkowite zwolnienie z opłat szkolnych oraz za dożywianie
  w stołówce szkolnej;
 • motywacyjnym w postaci stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe.
 1. Zasady przyznawania pomocy o charakterze socjalnym określają odrębne przepisy.
 2. Dyrektor we współpracy z Radą Pedagogiczną, w drodze zarządzenia, określi regulamin przyznawania pomocy o charakterze motywacyjnym.

 

 • 12 Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

 

 1. Liceum zapewnia uczniom:
 • dostosowanie ławek i krzeseł do wzrostu i rodzaju pracy;
 • utrzymanie pomieszczeń szkolnych i wyposażenia w pełnej sprawności
  i czystości;
 • dostosowanie planu zajęć szkolnych do zasad higieny pracy umysłowej;
 • 5, 10 i 15 minutowe przerwy w zajęciach;
 • nieograniczony dostęp do wody pitnej;
 • nieograniczony dostęp do środków czystości;
 • liceum dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie od chwili wejścia do szkoły do momentu jej opuszczenia;
 • podstawową opiekę zdrowotną świadczoną przez higienistkę.
 1. Dyrektor decyduje o miejscu przebywania uczniów w czasie pobytu w szkole,
  a także o tym, jaki jest porządek i organizacja zajęć.
 2. O bezpieczeństwo i ochronę zdrowia uczniów zobowiązani są dbać wszyscy pracownicy szkoły zgodnie z zakresem obowiązków oraz zakresem zadań odpowiedzialności
  i uprawnień.
 3. Dyrektor we współpracy z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców, w drodze zarządzenia, określi warunki zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole
  z uwzględnieniem:
 • zasad sprawowania opieki nad uczniami w czasie zajęć obowiązkowych
  z uwzględnieniem opieki nad uczniami, którzy nie korzystają z zajęć ujętych
  w tygodniowym rozkładzie zajęć;
 • zasad sprawowania opieki nad uczniami w czasie przerw w zajęciach szkolnych;
 • zasad sprawowania opieki nad uczniami w czasie zajęć pozalekcyjnych;
 • zasady opieki nad uczniami w czasie wyjść, wycieczek, imprez pozaszkolnych, imprez turystycznych określają odrębne przepisy;
 • Liceum realizuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów
  i potrzeb środowiskowych uwzględniając zasady bezpieczeństwa oraz promocji
  i ochrony zdrowia.
 1. Liceum zapewnia uczniom dostęp do Internetu oraz podejmuje działania zabezpieczające przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez instalowanie oprogramowania zabezpieczającego.

 

Rozdział 3

Organy liceum i ich kompetencje

 • 13 Organy liceum

 

 1. Organami liceum są:
 • Dyrektor;
 • Rada Pedagogiczna;
 • Samorząd Uczniowski;
 • Rada Rodziców.
 1. Każdy organ liceum ma zapewnioną możliwość działania i podejmowania decyzji
  w ramach swoich kompetencji określonych ustawą i niniejszym statutem, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa oświatowego i działa w oparciu
  o opracowywane przez siebie Regulaminy.
 2. Organy liceum wspierają organizacyjnie realizowane przez uczniów spontaniczne akcje charytatywne, rozwijając w ten sposób postawy altruistyczne.
 3. Do dnia 30 września każdego roku szkolnego organy liceum uchwalają
  i przedstawiają sobie nawzajem plany działania na dany rok szkolny.
 4. Podział kompetencji i zakres czynności osób pełniących stanowiska kierownicze
  w liceum każdorazowo jest zamieszczany w planie pracy dydaktyczno – wychowawczej
  i opiekuńczej, obowiązującym w danym roku szkolnym.

 

 • 14 Dyrektor

 

 1. Dyrektorem liceum jest Dyrektor Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie. Dyrektor jest
  kierownikiem zakładu pracy.
 2. Dyrektor sprawuje opiekę nad młodzieżą uczącą się w szkole.
 3. Dyrektor jest odpowiedzialny za:
 • działanie w imieniu pracodawcy;
 • dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły;
 • wykonywanie zadań administracji publicznej poprzez wydawanie decyzji administracyjnych na podstawie ustawy prawo oświatowe;
 • kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą liceum;
 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego;
 • zlecanie opracowania regulaminów korzystania przez uczniów z pracowni podczas zajęć i poza nimi, tak by zagwarantować im opiekę i bezpieczeństwo;
 • reprezentowanie liceum na zewnątrz;
 • współdziałanie z organami liceum i związkami zawodowymi;
 • dysponowanie środkami określonymi w finansowym planie liceum;
 • realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji;
 • współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli
  w organizacji praktyk pedagogicznych;
 • zapewnienie (w miarę możliwości) odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo – wychowawczych;
 • publikowanie w drodze własnego obwieszczenia jednolitego tekstu statutu;
 • zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym;
 • tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów;
 • powierzanie stanowisk wicedyrektorów i innych stanowisk kierowniczych oraz określanie ich kompetencji;
 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

 

 1. Dyrektor w szczególności :
 • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
 • odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów przeprowadzanych
  w szkole;
 • dysponuje środkami określonymi w planie finansowym liceum i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
 • organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły;
 • podejmuje decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły;
 • może w drodze decyzji skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych niniejszym statutem. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii Samorządu Szkolnego;
 • decyduje w sprawach zatrudniania i zwalniania pracowników Zespołu;
 • decyduje w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych pracownikom Zespołu.
  1. Dyrektor podejmuje decyzje w sprawach występowania z wnioskami
   o odznaczenia, nagrody i wyróżnienia dla pracowników, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
  2. Dyrektor wstrzymuje dokonanie uchwał, o których mowa w § 14 10 niezgodnych
   z przepisami prawa. O wstrzymaniu uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę podejmuje uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
  3. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Szkolnym.
  4. Dyrektor działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i odpowiada, m.in. za:
 • zgodność funkcjonowania liceum z obowiązującymi przepisami;
 • stan obiektów szkolnych (sanitarny, techniczny i ochrony ppoż);
 • poziom uzyskiwanych wyników nauczania i wychowania.
 • 15 Zastępstwo dyrektora
 1. W przypadku nieobecności w pracy dyrektora jego uprawnienia i obowiązki przejmuje wicedyrektor.
 2. Wicedyrektor podpisuje dokumenty w zastępstwie dyrektora.
 3. Szczegółowy zakres zadań odpowiedzialności i uprawnień wicedyrektora określa dyrektor.
 • 16 Rada Pedagogiczna
 1. Rada Pedagogiczna zwana dalej Radą, jest kolegialnym organem liceum
  w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania
  i opieki.
 2. W zebraniach Rady mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady.
 3. Przewodniczącym Rady jest Dyrektor Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie.
 4. Zebrania plenarne Rady są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,
  w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania
  i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.
 5. Kompetencje stanowiące i opiniodawcze Rady wynikają z obowiązujących przepisów prawa.
 6. Zebrania mogą być organizowane na wniosek:
 • Organu sprawującego Nadzór Pedagogiczny lub Organu Prowadzącego szkołę;
 • Dyrektora liceum;
 • Rady Pedagogicznej.
 1. Dyrektor liceum prowadzi i przygotowuje zebrania RP oraz jest odpowiedzialny
  za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie
  z regulaminem RP.
 2. Do kompetencji stanowiących Rady należy:
 • podejmowanie uchwał w sprawie szkolnego zestawu programów i podręczników;
 • podejmowanie uchwał w sprawie statutu;
 • podejmowanie uchwał w sprawie planów pracy szkoły;
 • podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
 • podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów;
 • podejmowanie uchwał w sprawie organizacji doskonalenia zawodowego
  nauczycieli;
 • podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów i innowacji pedagogicznych;
 • zatwierdzanie kandydata do stypendium Prezesa Rady Ministrów;
 • podejmowanie uchwały w sprawie ucznia, na podstawie, której przedstawia kuratorowi oświaty wniosek o stypendium ministra;
 • opracowanie i uchwalanie własnego regulaminu, na podstawie którego działa;
 • wyrażanie zgody na jednolity strój szkolny ucznia.
 1. Rada opiniuje w szczególności:
 • arkusz organizacyjny oraz w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac
  w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
 • organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych
  i pozalekcyjnych;
 • projekt planu finansowego szkoły;
 • wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród
  i innych wyróżnień;
 • wnioski o przyznanie stypendium;
 • kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w szkole;
 • regulamin szkoły.
 1. Rada przygotowuje projekt statutu i jego zmian.
 2. Rada może wyrażać opinie i wnioskować do dyrektora oraz innych organów szkoły
  w każdej sprawie dotyczącej szkoły.
 3. Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności
  co najmniej połowy jej członków.
 4. Obrady Rady są protokołowane.
 5. Nauczyciele i inne osoby biorące udział w Radzie Pedagogicznej są zobowiązani do nie- ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady z wyjątkiem treści, które są podawane do ogólnej wiadomości drogą służbową.
 6. Rada może wystąpić z wnioskami o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w liceum.

 

 • 17 Rada Rodziców

 

 1. Rada Rodziców jest organem reprezentującym rodziców.
 2. Zasady tworzenia Rady Rodziców określa regulamin przyjęty na zebraniu ogólnym, który nie może być sprzeczny ze statutem.
 3. Do zadań Rady Rodziców należy współpraca z organami liceum
  w sprawach organizacji kształcenia i wychowania:
 • współudział w bieżącym i perspektywicznym planowaniu pracy liceum;
 • pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych dla liceum na sprzęt, pomoce
  i nagrody dla uczniów;
 • współorganizowanie imprez szkolnych;
 • występowanie do Dyrektora i Rady Pedagogicznej z wnioskami dotyczącymi wszystkich spraw liceum.
 1. Rada Rodziców uczestniczy w wewnętrznych sprawach liceum, a także:
 • współpracuje przy tworzeniu statutu i jego zmianach;
 • przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego i opiniuje plan finansowy liceum;
 • inicjuje i współorganizuje działania zmierzające do ulepszenia i poprawy warunków nauki i pracy w liceum;
 • może występować do Organu Prowadzącego nadzór pedagogiczny
  z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności liceum;
 • opiniuje plany pracy, zestaw szkolnych programów nauczania, projekty innowacji
  i eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla liceum;
 • z własnej inicjatywy, występuje z wnioskami do Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Organu Prowadzącego oraz do Organu Nadzorującego w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych;
 • gromadzi fundusze z dobrowolnych składek Rodziców oraz z innych źródeł
  w celu wspierania działalności statutowej liceum;
 • Rada Rodziców ustala wysokość składek pieniężnych na swoją rzecz
  w danym roku szkolnym oraz sposób ich wydatkowania określony rocznym planem finansowym zatwierdzonym na zebraniu Rady Rodziców;
 • Dyrektor liceum może uczestniczyć w obradach i zebraniach Rady Rodziców,
  lub może delegować do uczestnictwa przedstawiciela Rady Pedagogicznej;
 • Rada Rodziców działa w oparciu o regulamin Rady Rodziców.
 • 18 Samorząd Uczniowski
 1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, którzy tworzą wszyscy uczniowie liceum.
 2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym
  i powszechnym. Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 3. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze statutem liceum.
 4. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących szkoły, a w szczególności realizacji podstawowych praw uczniów:
 • prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem
  i stawianymi wymaganiami;
 • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
 • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
 • prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
 • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,
  w porozumieniu  z Dyrektorem Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie;
 • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
 1. Samorząd Uczniowski działa poprzez swoje organy.
 2. Organami Samorządu Uczniowskiego są:
  • Samorządy Klasowe.
  • Rada Samorządu Uczniowskiego.
 3. Działalność Samorządu Uczniowskiego ma na celu umożliwienie uczniom realizowania celów grupowych oraz branie czynnego udziału w życiu liceum.

 

 • 19 Zasady działalności organów liceum
 1. Organy szkoły działają samodzielnie na podstawie i w granicach prawa.
 2. Działalność organów szkoły jest jawna o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
 3. Organy tworzą warunki do współpracy opartej na wzajemnym szacunku i zaufaniu.
 4. Dyrektor w drodze zarządzenia określa zasady przekazywania informacji pomiędzy organami szkoły z uwzględnieniem  sposobu wewnątrzszkolnego publikowania uchwał organów kolegialnych szkoły o ile ich treść jest jawna.
 5. Dyrektor co najmniej raz w roku organizuje wspólne spotkanie przedstawicieli organów kolegialnych szkoły.
 • 20 Współpraca organów liceum i rozwiązywanie sporów
 1. Organy liceum współpracują ze sobą oraz mają możliwość swobodnego działania
  i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji.
 2. Dyrektor zapewnia bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach pomiędzy organami liceum.
 3. W przypadku zaistnienia sporu między organami szkoły obowiązkiem tych organów jest dążenie do rozstrzygnięcia sporu w trybie negocjacji w których udział biorą wyłącznie członkowie tych organów.
 4. Organy uczestniczące w negocjacjach zobowiązane są do sporządzenia protokołu ze spotkania mediacyjnego, który podpisują osoby upoważnione do negocjacji. Protokół zawiera ustalenia z mediacji, a w przypadku gdy mediacje nie przyniosły ostatecznego rozstrzygnięcia, protokół zawiera także zdania odrębne.
 5. Protokół, o którym mowa w ust. 2, sporządza się w co najmniej trzech egzemplarzach
  i podpisują go osoby upoważnione do udziału w negocjacjach. Protokoły przekazuje się do dokumentacji organów biorących udział w negocjacji, a jeden egzemplarz do wiadomości dyrektora.
 6. Sprawy sporne między organami szkoły, innymi niż dyrektor, rozstrzyga dyrektor.
 7. Dyrektor rozpatrując sprawy sporne pomiędzy organami, w drodze zarządzenia powołuje komisję składającą się z trzech przedstawicieli rady pedagogicznej i trzech przedstawicieli  rady rodziców, wskazując jej  termin oraz zakres rozpatrzenia spraw.
 8. Komisja, o której mowa w ust. 7 ma prawo wglądu do dokumentacji potrzebnej
  do ustalenia stanu faktycznego w sprawie oraz do przesłuchiwania świadków mających istotne wiadomości w sprawie.
 9. Ustalenia komisji w postaci raportu przekazywane są do dyrektora.
 10. Dyrektor na wniosek organu będącego w sporze występuje do organu wykonawczego organu prowadzącego o wskazanie mediatora.
 11. Jeżeli Dyrektor nie jest stroną w sprawie, przyjmuje rolę arbitra. Decyzja Dyrektora podjęta po rozpatrzeniu sprawy jest ostateczna.
 12. Jeżeli w sporze między organami uczestniczy Dyrektor, to strony mogą zwrócić się
  z wnioskiem o rozpatrzenie sporu do Organu Prowadzącego lub sprawującego Nadzór Pedagogiczny. Organ Prowadzący i organ sprawujący Nadzór Pedagogiczny rozstrzyga w sprawach dotyczących zakresu ich kompetencji.
 13. Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie (leżące w ich kompetencjach) poprzez swoje reprezentacje: Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski w formie pisemnej.
 14. Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach plenarnych zainteresowanych organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia szybkiej decyzji w terminie 14 dni.

 

Rozdział 4

 • 21 Organizacja pracy szkoły

 

 1. Liceum jest jednostką feryjną. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich oraz terminy egzaminów maturalnych i rekrutację do klas pierwszych określają odrębne przepisy.
 2. Okresem przeznaczonym na realizację materiału programowego jednej klasy jest rok szkolny.
 3. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w liceum na dany rok szkolny określa arkusz organizacji Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie opracowany przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania – do dnia 30 kwietnia każdego roku.
 4. Arkusz organizacji Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie zatwierdza Organ Prowadzący, po uzyskaniu opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty, do dnia 30 maja danego roku oraz
  z uwzględnieniem planu finansowego Zespołu Szkół.
 5. W arkuszu organizacji Zespołu Szkół nr 26 w Warszawie zamieszcza się:
 • liczbę pracowników szkoły w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;
 • liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;
 • liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę;
 • liczbę godzin kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych
  ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę oraz ze środków własnych.
 1. Organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych
  i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego
  z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
 2. Szkolne plany nauczania ustala się dla danego etapu edukacyjnego,
  z wyodrębnieniem każdego roku szkolnego oraz ze wskazaniem przeznaczenia godzin do dyspozycji dyrektora, na podstawie ramowego planu nauczania, określonego w odrębnych przepisach.
 3. Nauka w klasach odbywa się na podstawie szkolnego planu nauczania zgodnego
  z rozporządzeniem o ramowych planach nauczania w szkołach publicznych.
 4. Wyboru programu nauczania ogólnego dokonują nauczyciele prowadzący zajęcia określone planem nauczania, spośród programów wpisanych do szkolnego wykazu programów nauczania, uwzględniając możliwości uczniów oraz bazę pomocy dydaktycznych szkoły.
 5. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale ustalają szkolny zestaw programów nauczania ogólnego, na który składają się programy dla poszczególnych zajęć edukacyjnych w całym cyklu nauczania.
 6. Nauczyciel może opracować autorski program samodzielnie lub zmodyfikować jeden
  z programów wpisanych do szkolnego zestawu programów, uwzględniając możliwości percepcyjne uczniów.
 7. Autorski program nauczania ogólnego i szczegółowego, opracowany przez nauczycieli, może zostać wprowadzony do szkolnego zestawu programów po uzyskaniu pozytywnej opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe z dziedziny wiedzy zgodnej z zakresem treści nauczania, które program obejmuje.
 8. Szkolny zestaw programów musi uwzględniać całość podstawy programowej
  dla danego etapu edukacyjnego. Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych przeprowadza się modyfikację programu danego typu szkoły.
 9. Szkolny zestaw programów ustala w drodze uchwały Rada Pedagogiczna, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców.

 

 • 22 Formy działalności

 

 1. Podstawową formą działalności dydaktyczno – wychowawczej liceum są:
 • obowiązkowe zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym prowadzone przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku;
 • zajęcia edukacyjne fakultatywne;
 • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze organizowane przez Dyrektora Zespołu;
 • zajęcia rewalidacyjno – kompensacyjne;
 • zajęcia pozalekcyjne;
 • zajęcia nauczania indywidualnego;
 • zajęcia logopedyczne;
 • zajęcia rewalidacyjne;
 • praktyki zawodowe;
 • inne zajęcia w zależności od potrzeb uczniów.
 1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, a przerwy trwają od 5 do 15 minut.
 2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych
  w czasie od 30 do 60 min., zachowując ogólny tygodniowy rozkład zajęć.
 3. Uczeń liceum może otrzymać zezwolenie Dyrektora Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie na indywidualny program lub tok nauki po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez Radę Pedagogiczną i publiczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, a w przypadku realizacji programu nauczania dwóch klas w ciągu roku również pozytywną opinię nadzoru pedagogicznego.
 4. Zajęcia nauczania indywidualnego organizuje dla uczniów liceum Dyrektor Zespołu Szkół nr 26 w Warszawie na podstawie opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
  i odrębnych przepisów.

 

 • 23 Zajęcia pozalekcyjne

 

 1. Liceum organizuje zajęcia pozalekcyjne, w tym zajęcia rozwijające zainteresowania
  i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu kształtowania ich aktywności,
  w wymiarze ustalonym przez dyrektora, stosownie do posiadanych środków finansowych
  w oparciu o diagnozę potrzeb i zainteresowań uczniów.
 2. Wybrane zajęcia edukacyjne i pozalekcyjne mogą być prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym, w grupach oddziałowych, międzyklasowych i międzyszkolnych.
 3. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu miasta lub Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie jest ustalana przez Organ Prowadzący.
 4. Liczbę osób na zajęciach regulują oddzielne przepisy.
 • 24 Nauczanie w oddziałach integracyjnych
 1. Nauczanie w oddziałach integracyjnych prowadzone jest przez nauczyciela danego przedmiotu. Uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych wspiera na wybranych zajęciach przedmiotowych pedagog wspomagający, czyli nauczyciel z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 2. Liczba uczniów w oddziale integracyjnym może liczyć nie więcej niż 20 uczniów, w tym nie więcej niż 5 uczniów z orzeczeniami do kształcenia specjalnego ze wskazaniem do oddziału integracyjnego szkoły ponadpodstawowej (ponadgimnazjalej) wydanymi przez Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne.
 3. Uczniowie posiadający orzeczenie do kształcenia specjalnego realizują podstawy programowe zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej lub innej placówki specjalistycznej.
 4. Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych przygotowuje się modyfikację programu odpowiedniego dla danego typu szkoły, do której uczęszcza uczeń. Modyfikację przygotowuje nauczyciel przedmiotu we współpracy z pedagogiem specjalnym na podstawie zaleceń zawartych w orzeczeniu, weryfikowane na podstawie obserwacji ucznia w czasie 1-2 miesięcy pierwszego roku nauczania.
 5. Wymagania edukacyjne dla każdego ucznia niepełnosprawnego ustala nauczyciel przedmiotu w porozumieniu z pedagogiem specjalnym.
 6. Metody prowadzenia zajęć obydwu nauczycieli są wspólnie planowane. Nauczyciel przedmiotu i pedagog specjalny (pedagog wspomagający) przy organizacji zajęć biorą pod uwagę możliwości psychofizyczne, zainteresowania i uzdolnienia uczniów oraz zalecenia zawarte w orzeczeniu do kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczne.

 

 • 25 Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego

 

 1. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, zwany dalej (WSDZ), to ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów do podjęcia decyzji odnośnie dalszego kształcenia, a także wejścia na rynek pracy, dokonywania racjonalnych wyborów życiowych w oparciu o właściwą samoocenę i rzetelną informację.
 2. Celem WSDZ jest udzielanie uczniom wszechstronnej pomocy w wyborze dalszego kierunku kształcenia lub wejściu na rynek pracy.
 3. Dyrektor Zespołu Szkół nr 26 w Warszawie wyznaczy nauczyciela, któremu powierzy obowiązki koordynatora ds. doradztwa zawodowego.
 4. Koordynator ds. doradztwa zawodowego opracuje szczegółowy regulamin WSDZ oraz plan działań liceum z zakresu doradztwa zawodowego na dany rok szkolny, który przedstawi w terminie do 30 września Radzie Pedagogicznej.

 

 • 26 Wolontariat

 

 1. Liceum organizuje i realizuje działania w zakresie wolontariatu w ramach pracy Samorządu Uczniowskiego.
 2. W szczególności uczniowie:
 • zapoznawani są z ideą wolontariatu, jaką jest zaangażowanie do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym;
 • rozwijają postawy życzliwości, zaangażowania, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych;
 • udzielają pomocy koleżeńskiej oraz uczestniczą w obszarze życia społecznego
  i środowiska naturalnego;
 • są włączani do bezinteresownych działań na rzecz osób oczekujących pomocy, pracy na rzecz liceum;
 • wspierają ciekawe inicjatywy młodzieży szkolnej;
 • promują ideę wolontariatu.
 1. Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Samorządem Uczniowskim określi w drodze uchwały kryteria uzyskiwania wpisu na świadectwie potwierdzającego aktywność społeczną w formie wolontariatu i ustali wymiar osiągnięć  uprawniający do uzyskania wpisu.

 

 • 27 Biblioteka

 

 1. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkoły służącą realizacji potrzeb
  i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej oraz w miarę możliwości wiedzy
  o regionie. Pełni funkcję ośrodka informacji dla uczniów, nauczycieli, innych pracowników szkoły i rodziców.
 2. Z biblioteki mogą korzystać:
 • uczniowie – na podstawie legitymacji szkolnej;
 • nauczyciele i pracownicy szkoły – na podstawie legitymacji służbowych;
 • rodzice – na podstawie legitymacji szkolnej dziecka;
 • biblioteka może przyjąć imię zaproponowane przez aktyw biblioteczny lub Samorząd Szkolny.
 1. Nadzór nad Biblioteką Szkolną pełni Dyrektor Zespołu Szkół Nr 26, który:
  • zapewnia odpowiednie pomieszczenie na bibliotekę, właściwe wyposażenie oraz środki finansowe na jej działalność;
  • zatrudnia wykwalifikowaną kadrę zgodnie z obowiązującymi standardami
   (w przypadku, kiedy w bibliotece zatrudnionych jest co najmniej dwóch nauczycieli, jednemu powierza obowiązek kierowania biblioteką);
  • Wydaje decyzje w sprawie przeprowadzania scontrum zbiorów bibliotecznych oraz przekazania biblioteki, jeśli następuje zmiana pracownika, ustala regulamin komisji inwentaryzacyjnej;
  • zatwierdza regulamin pracy biblioteki (czytelni, wypożyczalni);
  • nadaje imię bibliotece – na wniosek aktywu bibliotecznego lub Samorządu Szkolnego;
  • zapewnia warunki doskonalenia zawodowego nauczycieli bibliotekarzy.
 2. Lokal biblioteki składa się z dwóch pomieszczeń: wypożyczalni i czytelni multimedialnej.
 3. Biblioteka gromadzi i udostępnia następujące materiały:
 • wydawnictwa informacyjne;
 • podstawową, aktualną dokumentację funkcjonowania szkoły – Statut Szkoły, Przedmiotowy System Oceniania, Program wychowawczo – profilaktyczny;
 • podręczniki szkolne w księgozbiorze podręcznym;
 • lektury podstawowe do języka polskiego i innych przedmiotów nauczania;
 • lektury uzupełniające do języka polskiego i innych przedmiotów nauczania;
 • literaturę popularnonaukową i naukową;
 • wybrane pozycje z literatury pięknej;
 • wydawnictwa albumowe z dziedziny sztuki i krajoznawstwa;
 • prasa dla młodzieży i czasopisma metodyczne dla nauczycieli;
 • podstawowe wydawnictwa z psychologii, filozofii, socjologii, pedagogiki i dydaktyki różnych przedmiotów nauczania;
 • materiały audiowizualne.
 1. O strukturze zbiorów decyduje: profil szkoły, zainteresowania użytkowników, czynniki środowiskowe, lokalne, regionalne.
 2. Rozmieszczenie zbiorów.
  • Literatura piękna stoi w układzie działowym.
  • Literatura naukowa i popularnonaukowa wg UKD.
  • Lektury do języka polskiego – alfabetycznie, wg autorów.
  • Księgozbiór podręczny – w czytelni wg UKD.
 3. Czas pracy biblioteki.
 • Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie
  z organizacją roku szkolnego.
 • Czas otwarcia biblioteki ustalony jest z Dyrektorem Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie.
 1. Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza:
 • W ramach pracy pedagogicznej nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do:
 1. udostępniania zbiorów w wypożyczalni i czytelni;
 2. indywidualnego doradztwa w doborze literatury;
 3. udzielania informacji;
 4. prowadzenia zajęć z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego;
 5. prowadzenia zespołu uczniów współpracujących z biblioteką i pomagających bibliotekarzowi w pracy;
 6. informowania nauczycieli i wychowawców, na podstawie obserwacji pedagogicznej
  i prowadzonej statystyki, o poziomie czytelnictwa w poszczególnych klasach;
 7. prowadzenia różnych form promocji czytelnictwa (np. lekcje biblioteczne, konkursy czytelnicze, organizacja różnego rodzaju wystaw, wydarzeń czytelniczych);
 8. wspierania rozwoju indywidualnych zainteresowań uczniów poprzez doradztwo odpowiedniej literatury, udziału w wydarzeniach rozwijających zainteresowania uczniów);
 9. rozwijania wrażliwości kulturalnej (np. lekcje biblioteczne, wycieczki do różnych instytucji kulturalnych);
 10. opieki nad uczniami oczekującymi na zajęcia lekcyjne w bibliotece;
 11. indywidualnej pomocy w przygotowaniu do zajęć z różnych przedmiotów oraz matury
  z języka polskiego;
 12. opieki nad zespołem uczniów współpracujących z biblioteką i pomagających w pracy bibliotekarzowi;
 13. otoczenia szczególną opieką ucznia zdolnego, rozwijanie jego potencjału twórczego.
 • W ramach prac organizacyjnych i technicznych nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do:
 1. gromadzenia zbiorów zgodnie z profilem programowym i potrzebami placówki;
 2. ewidencji zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 3. opracowania zbiorów (klasyfikowanie, katalogowanie, opracowanie techniczne);
 4. selekcji zbiorów (materiałów zbędnych i zniszczonych);
 5. organizacji udostępniania zbiorów;
 6. organizacji warsztatu informacyjnego (wydzielenie księgozbioru podręcznego, prowadzenie katalogów, kartotek, zestawień bibliograficznych, itp.).

3) Nauczyciel bibliotekarz:

 1. odpowiada za stan i wykorzystanie powierzonych mu zbiorów;
 2. sporządza plan pracy, harmonogram zajęć bibliotecznych oraz semestralne i roczne sprawozdania z pracy;
 3. prowadzi dzienną, miesięczną, semestralną i roczną statystykę wypożyczeń, prowadzi dziennik pracy biblioteki, księgi inwentarzowe, rejestr ubytków, karty akcesyjne czasopism, ewidencję wypożyczeń;
 4. doskonali warsztat pracy.
 5. Prawa i obowiązki czytelników określa Regulamin Pracy Biblioteki Szkolnej
 6. Biblioteka współpracuje z rodzicami, prawnymi opiekunami uczniów (kontakty w czasie zebrań z rodzicami, zebrań Rady Rodziców, informowania poprzez dziennik elektroniczny Librus):

1) Na zasadzie partnerstwa bibliotekarz i rodzice współpracują na rzecz:

 1. rozwijania kultury czytelniczej uczniów (informuje o aktywności czytelniczej uczniów, stanie czytelnictwa, pracy uczniów na rzecz biblioteki szkolnej, udziale w imprezach czytelniczych, daje możliwość uczestniczenia w wydarzeniach czytelniczych);
 2. rozwijania zainteresowań kulturowych uczniów (informuje o organizowanym przez bibliotekę udziale w wydarzeniach kulturalnych, np. wycieczkach do teatrów, muzeów, kin; daje możliwość uczestniczenia rodziców we wspólnych wyjściach do instytucji kulturalnych).

2) Biblioteka umożliwia rodzicom korzystanie z pracowni multimedialnej oraz udostępnia  rodzicom księgozbiór na zasadach określonych w Regulaminie Pracy Biblioteki Szkolnej.

3) Uzyskuje zgodę i wsparcie finansowe Rady Rodziców przy zakupach nagród książkowych
na zakończenie roku szkolnego.

4) Wspomaga rodziców w opiece nad dziećmi integracyjnymi.

 1. W ramach współpracy biblioteki z nauczycielami:

1) Rada Pedagogiczna  podejmuje uchwałę w sprawie innowacji zgłoszonych przez nauczyciela bibliotekarza.

2) Biblioteka i nauczyciele współpracują na zasadach wzajemnego wspierania na rzecz:

 1. rozbudzania zainteresowań czytelniczych uczniów , rozwijania kultury czytelniczej oraz przysposobienia do korzystania z informacji (ustalenia odnośnie zakupów nowości książkowych, organizacja wydarzeń czytelniczych, organizacja konkursów czytelniczych, organizacja lekcji bibliotecznych);
 2. współtworzenia warsztatu informacyjnego biblioteki i gromadzenia przydatnej
  w procesie dydaktyczno – wychowawczym literatury (sugestie nauczycieli dotyczące zakupów nowości, składanie w formie pisemnej zamówień na zakup potrzebnej literatury, wspieranie przy selekcji księgozbioru);
 3. dbałości o rozwijanie edukacji kulturalnej uczniów.

3) Biblioteka pomaga nauczycielom :

 1. doradza w wyborze literatury  samokształceniowej;
 2. gromadzi literaturę pedagogiczną oraz filmy edukacyjno – wychowawcze przydatne
  w prowadzeniu godzin wychowawczych.

4) Biblioteka umożliwia nauczycielom:

 1. korzystanie z czytelni multimedialnej;
 2. przeprowadzanie lekcji w czytelni z wykorzystaniem  zgromadzonych w bibliotece zbiorów;
 3. sporządza zestawienia bibliograficzne w oparciu o zgromadzoną literaturę.
 4. Biblioteka współpracuje z innymi bibliotekami i instytucjami kulturalnymi poprzez:
  • przygotowanie uczniów do organizowanych przez nie konkursów czytelniczych, literackich;
  • organizowanie wycieczek na odbywające się w nich wydarzenia  czytelnicze  i kulturalne;
  • wspólne organizowanie konkursów lub innych wydarzeń czytelniczych;
  • informowanie nauczycieli i uczniów o organizowanych przez nie konkursach i wydarzeniach czytelniczych i kulturalnych.

 

 • 28 Współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną

 

 1. Liceum współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną Nr 9 w Warszawie miedzy innymi w zakresie:
 • wspomagania właściwego rozwoju i efektywności uczenia się dzieci i młodzieży;
 • profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
 • terapii zaburzeń dysfunkcyjnych;
 • pomocy w diagnozowaniu i rozwijaniu możliwości oraz mocnych i słabych stron uczniów;
 • wspomagania wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły i rodziny;
 • orzekania w sprawie kształcenia specjalnego, sprawach indywidualnego nauczania, opiniowania zindywidualizowanej ścieżki kształcenia.
 1. Na podstawie opinii z poradni psychologiczno – pedagogicznej jest możliwe:
 • objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno – wyrównawczymi lub kompensacyjno – korekcyjnymi;
 • dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • udzielanie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki;
 • przystąpienia ucznia z zaburzeniami lub trudnościami w uczeniu do sprawdzianu zgodnie
  z zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej.
 1. Liceum na wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia, a także za ich zgodą na wniosek nauczyciela, pedagoga, psychologa, itp. kieruje ucznia do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 9 w Warszawie celem diagnozy w kierunku specyficznych trudności
  w uczeniu się, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

 

 • 29 Współpraca z innymi instytucjami i organizacjami
  działającymi na rzecz dziecka i rodziny

 

 1. Liceum stale współpracuje także z innymi poradniami wydającymi orzeczenia i opinie na podstawie przepisów dotyczących ich funkcjonowania, w tym specjalistycznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.
 2. W celu zapewnienia jak najlepszych warunków rozwojowych oraz rozwiązywania bieżących problemów i trudności uczniów liceum utrzymuje stałą współpracę z właściwymi dla miejsca zamieszkania ucznia sądami, ośrodkami pomocy społecznej, centrami pomocy rodzinie, policją i strażą miejska.
 3. W ramach tej współpracy szkoły i placówki podejmują działania interwencyjne polegające na powiadomieniu rodziców, policji, sądów, ośrodków pomocy społecznej w sytuacjach kryzysowych i zagrażających bezpieczeństwu uczniów.
 4. W ramach długofalowej pracy wychowawczo – profilaktycznej szkoła, policja, straż miejska
  i inne instytucje utrzymują stałą, bieżącą współpracę w zakresie profilaktyki bezpieczeństwa, zagrożeń, uzależnień, itp.
 5. Koordynatorem współpracy jest szkolny pedagog i psycholog liceum.
 6. W szkole obowiązują procedury postępowania w razie sytuacji kryzysowej.
 7. Nauczyciele biorą udział w szkoleniach prowadzonych przez instytucje i stowarzyszenia działające na rzecz wspierania dziecka i rodziny.

 

 • 30 Współpraca z rodzicami

 

 1. Szkoła współpracuje z rodzicami, w szczególności poprzez:
  • organizowanie spotkań, zebrań, dni otwartych;
  • omówienie z rodzicami planu pracy wychowawczej i dydaktycznej, organizację lekcji otwartych, włączenie rodziców do prac społecznych i inwestycji w klasie;
  • organizowanie indywidualnych kontaktów z rodzicami, imprez klasowych dla rodziców;
  • organizację szkoleń i wykładów;
  • zbieranie opinii rodziców o szkole;
  • rozmowy telefoniczne, kontakty korespondencyjne i internetowe.
 1. Rodzice maja prawo do:
 • pełnej informacji o celach, zadaniach i zamierzeniach dydaktyczno – wychowawczych nauczycieli w danej klasie i liceum;
 • zapoznania się z przepisami prawa oświatowego i wewnątrzszkolnego, w szczególności przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów;
 • uzyskiwania rzetelnej informacji na temat zachowania, postępów w nauce i trudności
  w rozwoju  swojego dziecka;
 • uzyskiwania informacji, porad i pomocy w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci;
 • wyrażania i przekazywania nauczycielom, organom szkoły oraz organom sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą, jak i organowi prowadzącemu szkołę, opinii, uwag
  i wniosków dotyczących pracy szkoły.
 1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie do zajęć;

4) informowania w terminie do 30 września każdego roku dyrektora szkoły, w obwodzie  którego dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego w sposób określony
w odrębnych przepisach.

 1. Rodzice dziecka realizującego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą na

podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 8 ustawy o systemie oświaty,
są obowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w tym zezwoleniu.

 1. Formami kontaktów wychowawców i nauczycieli z rodzicami są:
 • zebrania z rodzicami;
 • dni otwarte;
 • dni konsultacyjne z nauczycielami;
 • indywidualne spotkania z rodzicami;
 • rozmowy telefoniczne, kontakty korespondencyjne i internetowe;
 • nadzwyczajne zebranie rodziców zwołane na wniosek dyrektora szkoły lub wychowawcy klasy, lub rodziców.
  1. Zebrania rodziców i spotkania w ramach dni otwartych odbywają się w godzinach popołudniowych w porze dogodnej dla pracujących rodziców.
  2. Do obowiązków rodziców należy:
 • wspieranie procesu nauczania i wychowania;
 • udzielanie w miarę swoich możliwości pomocy organizacyjnej i materialnej liceum.

 

 

 • 31 Działalność innowacyjna

 

 1. W szkole można prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Udział nauczycieli w takiej działalności jest dobrowolny.
 3. Jeżeli prowadzona działalność innowacyjna i eksperymentalna obejmuje istotne zmiany programowe lub zmiany planu nauczania, na udział uczniów w eksperymencie / innowacji wymagana jest zgoda rodziców.
 4. Nie stanowią innowacji pedagogicznej wewnątrzszkolne autorskie programy nauczania oraz programy szkolenia sportowego.
 5. Współpraca szkoły z uczelniami wyższymi jest realizowana w szczególności poprzez:
 • przyjmowanie studentów na praktyki szkolne;
 • udział w szkoleniach i wykładach;
 • organizację imprez i spotkań;
 • wymianę doświadczeń.
  1. Na opiekuna słuchaczy lub studentów dyrektor liceum wyznacza nauczycieli spośród grona pedagogicznego po uprzednim wyrażeniu przez nich zgody

 

 • 32 Stołówka i bufet

 

 1. W szkole funkcjonuje stołówka szkolna zwana dalej „stołówką” i bufet
 2. Stołówka mieści się w budynku szkoły przy ul. Stanisława Skarżyńskiego 8, a bufet w budynku przy ul. Urbanistów 3.
 3. Stołówka organizuje dożywianie w formie obiadów dwudaniowych, z uwzględnieniem zasad zdrowego żywienia dzieci i młodzieży.
 4. Bufet organizuje dożywianie w formie śniadań i ciepłych napojów , z uwzględnieniem zasad zdrowego żywienia dzieci i młodzieży.
 5. Ze stołówki i bufetu mogą korzystać uczniowie i nauczyciele liceum.
 6. Korzystanie ze stołówki i bufetu jest odpłatne z zastrzeżeniem 11 ust.1 lit c.
 7. Stołówka i bufet są czynne w dniach zajęć organizowanych przez szkołę.
 8. Dyrektor w uzgodnieniu z radą rodziców określi w drodze zarządzenia szczegółowe zasady organizacji dożywiania uczniów w tym zasady ustalania jadłospisów i produktów spożywczych dostępnych w bufecie.

 

Rozdział 5

 

 • 33 Nauczyciele i pracownicy szkoły

 

 1. W liceum zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami.
 2. Szczegółowy zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień dla nauczycieli
  i pracowników szkoły oddzielnie, określają odrębne dokumenty tworzone na podstawie prawa pracy.

 

 • 34 Wicedyrektor

 

 1. Monitoruje i dokonuje ewaluacji programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły.
 2. Wspólnie z pedagogiem analizuje sytuację wychowawczą szkoły.
 3. Monitoruje pracę zespołów problemowych i przedmiotowych. Dokonuje pomiaru wyników nauczania w klasach wyznaczonych przez dyrektora szkoły.
 4. Czuwa nad organizacją i przebiegiem wycieczek, imprez i uroczystości szkolnych.
 5. Kontroluje i analizuje pracę wychowawców klas.
 6. Kontroluje zajęcia dydaktyczne zgodnie z ustalonym przez dyrektora planem nadzoru pedagogicznego.
 7. Wnioskuje w sprawie nagród i kar dla uczniów.
 8. Współpracuje z radą rodziców i pedagogiem w sprawach wychowawczych i pomocy materialnej dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
 9. Współpracuje z dyrektorem i Radą Pedagogiczną w zakresie przygotowania organizacyjnego szkoły w danym roku szkolnym.
 10. Układa tygodniowy plan zajęć zgodnie z zasadami higieny pracy uczniów
  i nauczycieli. Organizuje i kontroluje dyżury nauczycieli w czasie przerw.
 11. Kontroluje dokumentację nauczycieli i wychowawców klas oraz dokumentację opiekunów kół zainteresowań.
 12. Przedstawia sprawozdania z pełnionego nadzoru pedagogicznego i wnioski
  z realizacji programu wychowawczo – profilaktycznego.
 13. Koordynuje pracę nauczycieli związaną z tworzeniem szkolnego zestawu programów nauczania.
 14. Zapobiega niebezpieczeństwom zagrażającym uczniom, usuwa je i informuje o nich dyrektora.
 15. Zastępuje dyrektora w czasie jego nieobecności.
 16. Pełni nadzór nad pracą biblioteki szkolnej.
 17. Wykonuje inne prace zlecone przez dyrektora.
 18. Formułuje projekt oceny pracy nauczycieli, nad którymi pełni nadzór pedagogiczny zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 19. Wnioskuje do dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień dla nauczycieli.
 20. Odpowiada za realizację przydzielonych zadań przed dyrektorem szkoły.
 21. Ponosi odpowiedzialność za realizację przydzielonych zadań przed dyrektorem szkoły.

 

 • 35 Obowiązki i prawa nauczycieli

 

 1. Obowiązki i prawa nauczycieli:
 • Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, a także za życie, zdrowie
  i bezpieczeństwo uczniów powierzonych jego opiece.
 • Do obowiązków nauczyciela należy w szczególności:
 1. wybór i prawidłowa realizacja programu nauczania dla każdej klasy
  na cykl nauki oraz dążenie do osiągnięcia w tym zakresie optymalnych wyników;
 2. rzetelne przygotowanie każdej z form procesu dydaktyczno – wychowawczego
  i profilaktyki;
 3. twórcza adaptacja programów nauczania będących w dyspozycji nauczyciela
  do możliwości i potrzeb edukacyjnych grupy uczniów;
 4. doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenia poziomu wiedzy merytorycznej poprzez:
 • śledzenie najnowszej literatury dotyczącej dydaktyki;
 • aktywny udział w pracach zespołu samokształceniowego;
 • współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych i udział
  we wzbogacaniu ich w środki dydaktyczne;
 1. unowocześnianie i wzbogacanie środków dydaktycznych potrzebnych
  do realizacji programu, wprowadzanie (w miarę możliwości) innowacji pedagogicznych oraz innych, związanych z procesem wychowania;
 2. wdrażanie do samorządności poprzez pracę w samorządzie oraz współpracę
  z organizacjami młodzieżowymi;
 3. aktywizowanie uczniów poprzez stwarzanie im odpowiednich warunków
  do nauki;
 4. ocenianie wiedzy, umiejętności i zachowania uczniów zgodnie
  z wewnątrzszkolnym systemem oceniania; ustalanie i informowanie uczniów
  i rodziców o sposobie udostępniania kartkówek i sprawdzianów;
 5. diagnozowanie warunków środowiskowych uczniów;
 6. stymulowanie rozwoju psychicznego uczniów;
 7. rozpoznawanie indywidualnych predyspozycji uczniów (w tym uzdolnień
  i zainteresowań);
 8. umiejętna i systematyczna współpraca z rodzicami i opiekunami uczniów oraz wychowawcami klas;
 9. gotowość do udzielania rodzicom informacji na temat postępów w nauce, zachowania ich dzieci podczas wszystkich ogólnoszkolnych zebrań i konsultacji;
 10. sugerowanie rodzicom skutecznych form oddziaływania, które umożliwiałyby pomoc dzieciom w nauce i zabezpieczałyby je przed zjawiskami patologicznymi;
 11. włączanie rodziców w usprawnianie i urozmaicanie życia klasy;
 12. prowadzenie zajęć profilaktyczno – resocjalizacyjnych w celu ochrony uczniów przed skutkami demoralizacji i uzależnień;
 13. prowadzenie orientacji zawodowej uczniów w ramach danego przedmiotu nauczania;
 14. prowadzenie (ustalonej odrębnymi przepisami) dokumentacji pracy dydaktyczno – wychowawczej lub wychowawczo-opiekuńczej;
 15. obiektywne, systematyczne i bezstronne ocenianie uczniów;
 16. pełnienie dyżurów podczas przerw zgodnie z odrębnym regulaminem
  i planem dyżurów nauczycielskich;
 17. opracowywanie sprawozdań z realizacji zadań i przydzielonych obowiązków, przedstawiając wnioski do kontynuowania pracy;
 • Nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa.
 • Nauczyciel powinien zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie szkoły, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie szkoły, zawiadomić pracownika obsługi szkoły o fakcie przebywania osób postronnych.
 • Nauczyciel lub inny pracownik szkoły powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów – postępować zgodnie
  z procedurami opracowanymi w szkole i zatwierdzonymi przez Radę Pedagogiczną.
 1. W szczególności nauczyciel ma prawo do :
 • właściwego organizowania warunków pracy dydaktyczno – wychowawczej;
 • wyrażania myśli i przekonań światopoglądowych i religijnych bez naruszania dobra innych osób;
 • sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny jego pracy;
 • nauczyciele Zespołu podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych:
 1. korzystają z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.);
 2. organ prowadzący szkołę i dyrektor szkoły są obowiązani z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.
 • propagowania wartości zgodnych ze swoimi przekonaniami
  i niesprzecznymi z celami wychowawczymi szkoły;
 • twórczych zmian w programie nauczania.

 

 

 • 36 Wychowawca klasy

 

 1. Dyrektor spośród nauczycieli wyznacza wychowawców klas.
 2. Wychowawca klasy, będąc świadomym uczestnikiem procesu wychowawczego
  i jednocześnie opiekunem ucznia, pełni zasadniczą rolę w systemie wychowawczym, tworząc warunki wspomagające rozwój, uczenie się i przygotowanie do uczestnictwa
  w życiu dorosłym.
 3. Wychowawca klasy jest animatorem życia zbiorowego oraz mediatorem
  i negocjatorem w rozstrzyganiu kwestii spornych wewnątrzzespołowych oraz między uczniami a dorosłymi członkami wspólnoty szkolnej.
 4. Wychowawca klasy w celu realizacji zadań otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich uczniów, planuje i organizuje wspólnie ze swoimi uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące klasę, ustala treść i formę zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy klasowego.
 5. Współdziała z nauczycielami wspomagającymi i innymi nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami).
 6. Wychowawca w szczególności:
 • planuje i koordynuje udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniach o potrzebie indywidualnego nauczania i opiniach poradni;
 • informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, jeżeli stwierdzi taką potrzebę;
 • ustala formy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane, po uzgodnieniu
  z Dyrektorem Zespołu Szkół Nr 26;.
 • sporządza wykaz uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną swojej klasy po wcześniejszych konsultacjach z Dyrektorem Zespołu Szkół Nr 26, innymi nauczycielami i specjalistami;
 • przygotowuje pisemną informację do rodziców/prawnych opiekunów ucznia
  o ustalonych dla ucznia formach, okresach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą udzielane.
 1. W miarę potrzeb współdziała z instytucjami wspierającymi rozwój uczniów.
 2. Utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu poznania ich oraz ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych. Okazuje pomoc rodzicom w działaniach wychowawczych wobec dzieci. Otrzymuje od nich pomoc poprzez włączenie ich w sprawy życia klasy
  i szkoły.
 3. Wychowawca ma obowiązek nie później niż na cztery tygodnie przed semestralnym albo rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poinformować rodziców o przewidywanych niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych. Informacja może być udzielona pisemnie lub za pomocą dziennika elektronicznego LIBRUS. Informacja pisemna powinna być opatrzona podpisem rodzica, a informację udzieloną poprzez dziennik elektroniczny uznaje się za doręczoną w przypadku posiadania aktywnego konta w systemie.
 4. Wykonuje czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 5. Wychowawca uczestniczy w pracy zespołu wychowawczego klasy.
 6. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej
  i metodycznej ze strony właściwych placówek, instytucji oświatowych i naukowych.
 7. Wychowawca rozwiązuje konflikty w zespole uczniów, pomiędzy uczniami,
  a innymi członkami społeczności szkolnej.
 8. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów oraz warunków środowiskowych Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie.
 9. Wychowawca prowadzi teczkę wychowawcy, w której umieszcza:
 • wykaz nazwisk nauczycieli należących do zespołu klasowego;
 • program wychowawczo – profilaktyczny szkoły;
 • plan pracy wychowawcy;
 • treść dokumentów, w tym Zarządzeń Dyrektora Zespołu Szkół Nr 26, z jakimi zapoznawani
  są uczniowie i rodzice;
 • potwierdzenia zapoznania się uczniów i rodziców z dokumentacją szkoły;
 • potwierdzenie zapoznania się rodziców z przewidywanymi ocenami śródrocznymi albo końcoworocznymi;
 • potwierdzenie zapoznania się uczniów z przewidywaną oceną zachowania;
 • wyniki klasyfikacji śródrocznej i końcoworocznej, w tym dokumentacja związana
  z wystawieniem oceny zachowania;
 • kontrakty podpisane z uczniem;
 • nagany i pochwały;
 • dokumentacja związana z pomocą psychologiczno – pedagogiczną, w tym arkusz realizacji pomocy psychologiczno –pedagogicznej uczniowi;
 • inne zgodnie z potrzebą wychowawcy klasy;
 • inne zgodnie z poleceniem Dyrektora Zespołu Szkół Nr 26.

 

 • 37 Pedagog specjalny i wspomagający

 

 1. Dokonuje diagnozy tak, by proces diagnostyczny dał początek sformułowaniu oddziaływań dydaktycznych i rewalidacyjnych. Pedagog specjalny i wspomagający powinien realizować i czuwać nad realizacją przez ucznia z orzeczeniem, kolejnych zadań i celów
  w opracowanym dla niego indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
 2. Udziela pomocy uczniom z orzeczeniem poradni psychologiczno – pedagogicznej
  w sposób niezaniżający wymagań dydaktycznych wobec nich, równocześnie dostosowując wymagania do możliwości i potrzeb ucznia.
 3. Opracowuje wraz z nauczycielem przedmiotu strategię lekcji tak, by nauczanie wszystkich uczniów było skuteczne i uwieńczone sukcesami. Zwraca szczególną uwagę
  na uatrakcyjnianie zajęć poprzez:

  • nadawanie sensu wspólnej nauce z grupą;
  • stosowanie ekspresyjnych metod nauczania;
  • wykorzystywanie elementów nauczania otwartego;
  • odpowiednie gospodarowanie dwoma zasobami: czasem i zdrowiem;
  • organizowanie pracy uczniom w małych grupach zadaniowych;
  • wykorzystywanie metody projektu w łączeniu treści międzyprzedmiotowych.
 4. Wykonuje zadania integrujące polegające na tworzeniu więzi i komunikacji pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami.
 5. Czuwa i wspiera integrację pomiędzy uczniami jednej klasy, a także całej szkoły tak,
  by uniknąć tzw. integracji pozornej. Szczególnie dotyczy to wszystkich przerw i zajęć pozalekcyjnych oraz udziału w szkolnych imprezach i uroczystościach.
 6. Czuwa i buduje integrację pomiędzy rodzicami wszystkich uczniów w klasie i w szkole
  w szczególności poprzez tzw. lekcje otwarte, wspólne wycieczki, spotkania z rodzicami organizowane w atrakcyjnych formach.
 7. Buduje integrację i opracowuje formy współpracy na lekcjach pomiędzy nim samym
  a nauczycielem przedmiotu, umiejętność wzajemnego komunikowania się (komunikacja typu A), stworzenie poczucia własnej realizacji i satysfakcji zawodowej.
 8. Prowadzi zajęcia rewalidacyjne mające na celu usprawnienia zaburzonych funkcji
  i kompensowanie braków edukacyjnych.
 9. Zapobiega niebezpieczeństwom zagrażającym uczniom, usuwa je i informuje o nich Dyrektora Zespołu Szkół Nr 26.
 10. Wspiera rodziców uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego poprzez:
 • kształtowanie prawidłowej postawy rodzicielskiej wobec własnego dziecka;
 • informowanie na bieżąco o pracy ucznia na zajęciach;
 • udzielanie codziennych instruktaży dotyczących odrabiania przez dziecko pracy domowej;
 • udzielanie porad związanych z koniecznością skorzystania z dodatkowej pomocy innych specjalistów czy instytucji społecznych oraz wskazywanie ich;
 • przekazywanie w różnorodny sposób, najważniejszych wartości zgodnych
  ze szkolnym planem wychowawczo – profilaktycznym;
 • koordynowanie tematyki wychowawczej realizowanych przez innych nauczycieli
  i prowadzenie integrujących godzin wychowawczych.

 

 • 38 Logopeda

 

 1. W liceum zatrudnia się logopedę.
 2. Do zadań logopedy szkolnego należy w szczególności:
 • kształtowanie i rozwijanie umiejętności mówienia i wypowiadania się;
 • korygowanie odstępów od formy fonetycznej;
 • kształtowanie umiejętności porozumiewania się;
 • bogacenie czynnego słownictwa ucznia;
 • współpraca z rodzicami celem poprawy i usprawnienia komunikacji językowej dziecka.
 • zapobieganie niebezpieczeństwom zagrażającym uczniom, usuwanie ich
  i informowanie o nich dyrektora

 

 • 39 Pedagog
 1. W liceum istnieje stanowisko pedagoga.
 2. Do zadań pedagoga szkolnego należy w szczególności:
  • współpraca z Dyrektora Zespołu Szkół Nr 26 oraz z pozostałymi pracownikami dydaktyczno – wychowawczymi;
  • organizowanie działań ogólnowychowawczych;
  • organizowanie działań w zakresie profilaktyki wychowawczej;
  • organizowanie działań w zakresie pracy dydaktyczno – wyrównawczej;
  • organizowanie działań w zakresie indywidualnej opieki pedagogiczno-psychologicznej;
  • organizowanie działań w zakresie pomocy materialnej;
  • koordynacja prac z zakresu orientacji zawodowej;
  • monitorowanie frekwencji uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów powtarzających klasę;
  • podejmowanie właściwych działań mających na celu wyeliminowanie nieusprawiedliwionych absencji, miedzy innymi poprzez informowanie rodziców
   i opiekunów o zaistniałej sytuacji, a także przeprowadzając z uczniami rozmowy
   w celu wyjaśnienia jej przyczyn;
  • przeciwdziałanie patologii społecznej;
  • prowadzenie zajęć integracyjnych z klasami pierwszymi;
  • udzielanie pomocy młodym nauczycielom;
  • inne działania zawarte w zakresie obowiązków pedagoga.
 3. Pedagog szkolny ponadto:
 • wspomaga wychowawcę w planowaniu i określaniu form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno – pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;
 • organizuje i prowadzi różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
 • wspólnie z wychowawcami planuje działania w zakresie pomocy uczniom niedostosowanym społecznie lub zagrożonym niedostosowaniem;
 • ocenia pracę własną w oparciu o opinię uczniów i rodziców;
 • wspiera pracę zespołu wychowawczego;
 • opracowuje na każdy rok szkolny ramowy plan pracy obejmujący także zasady współdziałania szkoły z poradnią psychologiczno – pedagogiczną oraz innymi ośrodkami specjalistycznymi;
 • diagnozuje sytuację wychowawczą na terenie szkoły we wszystkich obszarach jej oddziaływania;
 • planuje pracę pedagogiczną w oparciu o wnioski;
 • prowadzi dokumentację wykonanych zadań;
 • koordynuje realizację programu wychowawczo-profilaktycznego;
 • zapobiega niebezpieczeństwom zagrażającym uczniom, usuwa je i informuje o nich dyrektora;
 • współpracuje z policją, strażą miejską, sądem i innymi instytucjami pomocy społecznej;
 • na koniec każdego okresu pedagog szkolny składa sprawozdanie ze swej pracy.

 

 • 40 Psycholog

 

 1. Do obowiązków Psychologa należy:
 • diagnozowanie i korygowanie zaburzeń psychicznych wynikających z trudności adaptacyjnych w szczególności dotyczących trudności w nauce, zachowaniu
  i kontaktach społecznych;
 • udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów, z którymi zgłaszają się uczniowie, nauczyciele i rodzice;
 • udzielanie porad związanych z wyborem zawodu, profilami uczenia się, poznaniem mechanizmów psychologicznych;
 • kierowanie uczniów na badania do poradni psychologiczno – pedagogicznych i innych poradni specjalistycznych w celu przeprowadzenia badań psychologiczno-pedagogicznych, badań określających poziom IQ, pod kątem specyficznych trudności w uczeniu się i innych badań osobowościowych;
 • wydawanie opinii psychologicznej na prośbę rodziców lub opiekunów, a także
  na pisemne żądanie organów uprawnionych;
 • udzielanie pomocy w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych;
 • praca z dzieckiem i rodzicem nad ich właściwymi relacjami;
 • dostarczanie informacji o szkoleniach dla nauczycieli oraz organizacja szkoleń według potrzeb;
 • opracowanie na każdy rok szkolny ramowego planu pracy obejmującego także zasady współdziałania szkoły z poradnią psychologiczno – pedagogiczną zatwierdzanego przez dyrektora po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej;
 • planowanie pracy psychologicznej w oparciu o wnioski;
 • zapobieganie niebezpieczeństwom zagrażającym uczniom, usuwanie ich
  i informowanie o nich Dyrektora Zespołu Szkół Nr 26;
 • współpraca z Dyrektorem Zespołu Szkół Nr 26 oraz z pozostałymi pracownikami dydaktyczno – wychowawczymi;
 • prowadzenie dokumentacji wykonanych zadań;
 • na koniec każdego okresu psycholog szkolny składa sprawozdanie ze swej pracy.

 

 • 41 Pracownicy niepedagogiczni

 

 1. W liceum tworzy się stanowiska pracowników niepedagogicznych w zależności
  od potrzeb.
 2. Szczegółowy zakres zadań poszczególnych pracowników niepedagogicznych wynika
  z indywidualnego zakresu obowiązków ustalonego przez dyrektora.
 3. Do podstawowych obowiązków pracowników niepedagogicznych liceum należy
  w szczególności:
 • dążenie do uzyskiwania w pracy jak najlepszych wyników i przejawiania w tym celu odpowiedniej inicjatywy;
 • przestrzeganie ustalonego w placówce czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób jak najbardziej efektywny;
 • przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;
 • zapobieganie niebezpieczeństwom zagrażającym uczniom, usuwanie ich
  i informowanie o nich Dyrektora Zespołu Szkół Nr 26;
 • przejawianie koleżeńskiego stosunku do współpracowników, okazywanie im pomocy,
  w szczególności pracownikom młodym;
 • odpowiedzialność za powierzone materiały, pomoce naukowe, narzędzia pracy, sprzęt, itp.;
 • przestrzeganie tajemnicy służbowej;
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych;
 • uprzejme traktowanie rodziców, uczniów i interesantów liceum;
 • przestrzeganie zarządzeń wydanych przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 26;
 • postępowanie zgodnie z Regulaminem Pracy.

 

Rozdział 6

 

 • 42 WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA

 

 1. Rok szkolny składa się z dwóch okresów. Okres pierwszy zostaje zamknięty radą klasyfikacyjną w styczniu, a okres drugi – radą klasyfikacyjną w ostatnim tygodniu przed zakończeniem roku szkolnego. Terminy rad klasyfikacyjnych ustala się na początku każdego roku szkolnego.
 2. Na początku każdego roku szkolnego (do końca września) nauczyciele informują uczniów
  oraz ich rodziców o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych, rocznych i końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz o warunkach
  i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.
 3. Zapoznanie się z obowiązującym zakresem i kryteriami wymagań niezbędnymi do otrzymania poszczególnych ocen uczniowie potwierdzają własnoręcznym podpisem na pierwszych zajęciach.
 4. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą zapoznać się z zasadami oceniania określonymi
  w § 43. Przedmiotowe zasady oceniania są udostępnione zainteresowanym rodzicom (prawnym opiekunom) po opracowaniu przez nauczycieli od 1 października każdego roku szkolnego w bibliotece szkolnej.
 5. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów w czasie godziny do dyspozycji wychowawcy oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) na pierwszym zebraniu z rodzicami, o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,
  o warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 6. Zapoznanie się z obowiązującym zakresem i kryteriami wymagań uczniowie i rodzice potwierdzają własnoręcznym podpisem. Listę klasową z podpisami wychowawca klasy przechowuje w teczce wychowawcy.
 7. Uczniowie nieobecni na zajęciach są zobowiązani do zapoznania się z zakresem i kryteriami oceniania z poszczególnych przedmiotów u nauczyciela przedmiotu lub w bibliotece szkolnej.
 8. Nieobecnych na pierwszym zebraniu z wychowawcą rodziców zobowiązuje się do zapoznania z zasadami udostępnionymi w bibliotece i na stronie internetowej szkoły, jednocześnie przyjmuje się, że zostali oni z nimi zapoznani.

 

 • 43 Ocenianie uczniów

 

 1. Cele i zakres oceniania.
 • Ocenianiu podlegają:
  1. osiągnięcia edukacyjne ucznia;
  2. zachowanie ucznia.
 • Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej dla czwartego etapu edukacyjnego i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających
  tę podstawę.
 • Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych
  w statucie szkoły.
 • Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego i ma na celu:
 1. a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
 2. b) udzielaniu uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji
  o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
 3. c) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
 4. d) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
 5. e) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji
  o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
 6. f) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.
 7. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych
  i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. Nauczyciele lub zespoły nauczycieli tego samego przedmiotu na początku roku szkolnego zobowiązani są do określenia w Przedmiotowych Zasadach Oceniania (PZO):
 • różnorodnych form aktywności uczniów, które powinny uwzględniać wiedzę, rozwiązywanie zadań i problemów, komunikowanie, uzasadnianie, argumentowanie, przekonywanie, kreatywność, odnoszenie zdobytej wiedzy do praktyki;
 • sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych;
 • osiągnięć edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych, rocznych ocen klasyfikacyjnych;
 • procedury poprawiania ocen;
 • minimalnej ilości ocen z danej formy aktywności. Nauczyciele zobowiązani
  są uwzględnić w podanych formach aktywności minimum trzy prace pisemne (testy, sprawdziany, wypracowania), które obejmują badanie umiejętności wynikających
  z realizowanego programu, jako obowiązkowe dla wszystkich uczniów. Liczba prac pisemnych (opracowanych zgodnie z wymaganiami edukacyjnymi) odnosi się do jednego okresu z wyjątkiem przedmiotów, dla których przeznaczono jedną godzinę
  w wymiarze tygodniowym;
 • Przedmiotowe Zasady Oceniania muszą być zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania, ale mogą uwzględniać specyfikę przedmiotu i indywidualne koncepcje dydaktyczne nauczycieli.
 1. Ocenianie wewnątrzszkolne odbywa się z poszanowaniem zasad:
 • jawności:
 1. uczeń zna wymagania, zasady sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów
  z każdego przedmiotu, gdyż nauczyciele przedstawiają Przedmiotowe Zasady Oceniania na pierwszej lekcji w danym roku szkolnym;
 2. nauczyciel informuje ucznia o ocenie jaką otrzymuje na lekcji; wystawienie tej oceny powinno być poprzedzone krótkim uzasadnieniem;
 3. sprawdziany, testy, kartkówki wymagają podania punktacji, a wypracowania – recenzji;
 4. każda ocena powinna być wpisana do dziennika;
 5. sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są /przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia edukacyjne/ udostępniane uczniom i rodzicom (podczas zebrań lub w innym wcześniej umówionym terminie) do wglądu na terenie szkoły;
 6. na pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel dokonuje pisemnego uzasadnienia oceny w terminie 7 dni pracy szkoły od daty przyjęcia wniosku;
 7. sprawdzone i ocenione kontrolne prace pisemne oraz inna dokumentacja dotycząca bieżącego oceniania ucznia są przechowywane przez nauczyciela do końca roku szkolnego.
 8. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca: egzaminu klasyfikacyjnego, o którym mowa w § 47; egzaminu poprawkowego, o którym mowa w § 48; zastrzeżeń, o których mowa w § 49; a także inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (opiekunom prawnym).
 9. W celu skorzystania z możliwości wglądu w dokumentację o której mowa w § 43, ust. 3 pkt 1 lit. h zainteresowany, w terminie 5 dni roboczych od ustalenia oceny, składa pisemny wniosek do Dyrektora Zespołu Szkół Nr 26. Wgląd
  w dokumentację możliwy jest tylko w obecności, wyznaczonego przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 26, pracownika szkoły.
 • systematyczności:
 1. nauczyciel ma obowiązek systematycznie kontrolować wiedzę, umiejętności
  i postawy uczniów;
 2. każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu okresu minimum tyle ocen ile jest godzin danego przedmiotu plus 2, np. przy jednej godzinie przedmiotu tygodniowo uczeń uzyskuje minimum 3 oceny w okresie;
 3. praca pisemna powinna być sprawdzona i oceniona przez nauczyciela w terminie do dwóch tygodni, a w przypadku wypracowania z języka polskiego maksymalnie w terminie do trzech tygodni, kartkówki powinny być sprawdzone w ciągu tygodnia. Oceny z prac pisemnych wpisywane są do dziennika kolorem czerwonym.
 4. uczeń nie może otrzymać śródrocznej (rocznej) oceny niedostatecznej z danego przedmiotu, jeśli nie uzyskał w semestrze co najmniej trzech ocen cząstkowych. Punkt ten dotyczy również przedmiotów, których tygodniowy wymiar zajęć wynosi jedną godzinę;
 5. prace pisemne są obowiązkowe;
 6. uczeń, który opuścił pracę pisemną (sprawdzian, wypracowanie, jak również kartkówkę, jeśli tak ustali nauczyciel) z przyczyn usprawiedliwionych, ma obowiązek napisać ją
  w ciągu tygodnia od dnia powrotu do szkoły. Termin i czas wyznacza nauczyciel tak, aby nie zakłócać procesu nauczania pozostałych uczniów;
 7. nauczyciel ma prawo, bez zapowiedzi, sprawdzić stopień opanowania wiedzy
  i umiejętności z zakresu przewidzianego sprawdzianem u ucznia, który nie napisał sprawdzianu w terminie i nie usprawiedliwił swojej nieobecności;
 8. uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną ma prawo ją poprawić. Warunki, termin i formę poprawy pracy pisemnej określa nauczyciel przedmiotu
  w Przedmiotowych Zasadach Oceniania.
 9. uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną lub jest nieklasyfikowany na pierwszy okres ma obowiązek poprawić ocenę. Warunki, termin i formę poprawy określa nauczyciel przedmiotu w Przedmiotowych Zasadach Oceniania.
 • różnorodności metod sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów:
 1. sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów opracowują nauczyciele przedmiotów i umieszczają w Przedmiotowych Zasadach Oceniania,
 2. sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów powinny uwzględniać:

– specyfikę przedmiotu;

– indywidualne koncepcje dydaktyczne nauczycieli;

– szczególne potrzeby szkoły (np. typ oddziału),

 1. w szkole stosowane są różne formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów:

– jedno lub dwugodzinne klasówki, w tym kilkugodzinna matura próbna;

– kartkówki z trzech ostatnich lekcji;

– sprawdziany wiadomości z określonego działu;

– pisemne prace domowe;

– zeszyt;

– referaty;

– prezentacje;

– odpowiedzi ustne;

– ćwiczenia praktyczne;

– projekty edukacyjne;

– udział w olimpiadach, konkursach, warsztatach;

– aktywność na lekcji,

 1. wyboru form i ich ilości dokonują indywidualnie nauczyciele uwzględniając specyfikę przedmiotu.
 • indywidualizacji oceniania opisanymi w § 44.
 • higieny umysłowej:
 1. w ciągu jednego dnia może odbyć się jedna praca klasowa (test, sprawdzian),
  w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy;
 2. prace pisemne z języków obcych, realizowanych w grupach międzyoddziałowych, nie są wliczane do ogólnej liczby sprawdzianów w tygodniu/dniu;
 3. nauczyciel powinien powiadomić uczniów o pisemnej pracy klasowej (teście, sprawdzianie) co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem, wpisując termin
  w dzienniku oraz podając zakres obowiązującego na sprawdzianie materiału;
 4. krótkie sprawdziany wiedzy i umiejętności – kartkówki z zakresu ostatnich trzech lekcji można przeprowadzić bez zapowiadania;
 5. sprawdzian nie powinien być przekładany. Jeżeli termin klasówki został,
  w szczególnej sytuacji przesunięty na prośbę uczniów i nastąpiło spiętrzenie prac, to punkt 5a) traci swoją ważność;
 6. nauczyciel nie może przeprowadzić pracy klasowej ani kartkówki, jeżeli nie oddał ocenionej pracy poprzedniej;
 7. uczeń ma prawo zgłosić raz (przy jednej godzinie tygodniowo) lub dwa (przy dwóch i więcej godzinach tygodniowo) nieprzygotowanie do zajęć bez podania przyczyny. Nie dotyczy to zapowiedzianych prac pisemnych, długoterminowych prac domowych oraz lektur z języka polskiego. Fakt zgłoszenia nieprzygotowania nauczyciel odnotowuje w dzienniku, w zakładce oceny, wpisując NP. Uczeń zgłasza nieprzygotowanie przed rozpoczęciem lekcji;
 8. jeżeli uczeń był nieobecny w szkole przez minimum tydzień i była to nieobecność usprawiedliwiona, ma prawo być nieprzygotowany na pierwszej lekcji każdych zajęć edukacyjnych po powrocie do szkoły. Nauczyciel nie odnotowuje tego nieprzygotowania w dzienniku;
 9. uczeń ma obowiązek nadrobić zaległości spowodowane dłuższą niż tydzień nieobecnością usprawiedliwioną w szkole w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły;
 10. uczeń ma prawo do wykorzystania w pełni przerw międzylekcyjnych na wypoczynek;
 11. uczeń ma prawo do pełnego wypoczynku podczas ferii, przerw świątecznych, wakacji. Jest to równoznaczne z zakazem zadawania na ten czas prac domowych.
 12. Skala ocen:
 • Oceny bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się
  w stopniach według następującej skali:
 1. stopień celujący – 6
 2. stopień bardzo dobry – 5
 3. stopień dobry – 4
 4. stopień dostateczny – 3
 5. stopień dopuszczający – 2
 6. stopień niedostateczny – 1
 • Dopuszcza się dodawanie do oceny znaku „+” lub „-”. W dzienniku lekcyjnym,
  w rubrykach dotyczących oceniania, poza ocenami można stosować jedynie następujące skróty: „nb” lub „bz” – oznaczenie nieobecności ucznia lub braku zadania, „np” – nieprzygotowany.
 • Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali:
 1. stopień celujący – 6
 2. stopień bardzo dobry – 5
 3. stopień dobry – 4
 4. stopień dostateczny – 3
 5. stopień dopuszczający – 2
 6. stopień niedostateczny – 1

 

4)  Z przedmiotów dodatkowych i nadobowiązkowych może być wystawiona ocena lub wykorzystana forma słowna „zaliczono”, „uczęszczał”, „uczęszczała”, jeśli nie jest to regulowane odrębnymi przepisami prawa.

5) Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego i zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

 • Na użytek e – dziennika ogólne kategorie ocen oraz ich wagi ustalają nauczyciele
  w ramach pracy w zespołach przedmiotowych i zamieszczają je w Przedmiotowych Zasadach Oceniania.
 • Wystawiając ocenę śródroczną/roczną nauczyciel bierze pod uwagę systematyczność pracy ucznia. Nauczyciel wystawiając tę ocenę może wspomagać się średnią ocen obliczoną i wyrażoną w postanowieniach § 43 ust.4 pkt 8 i 9 z zastrzeżeniem:
 1. decydującą rolę przy wystawianiu oceny mają samodzielne prace ucznia (klasówki, sprawdziany, kartkówki i testy);
 2. w każdym semestrze uczeń musi mieć zaliczonych na ocenę co najmniej dopuszczającą 75% proponowanych przez nauczyciela danego przedmiotu klasówek, sprawdzianów i kartkówek;
 3. uczeń może otrzymać ocenę dopuszczającą, nawet jeśli obliczona średnia wskazuje inaczej, w przypadku gdy ma poprawione wszystkie klasówki, sprawdziany i kartkówki na ocenę co najmniej dopuszczającą.
 • Ocenę śródroczną / roczną z zajęć edukacyjnych można ustalić na podstawie średniej ważonej z poszczególnych ocen cząstkowych według wzoru:

 

suma iloczynów (waga • stopień)

ocena ═ ——————————————

suma wag

 

 • Średnie ważone mogą przełożyć się na stopnie szkolne według następujących zasad:
Średnia ważona Stopień cyfrowo Stopień słownie
5,61 – 6,00

4,75 – 5,60

3,75 – 4,74

2,75 – 3,74

1,75 – 2,74

1,00 – 1,74

6

5

4

3

2

1

celujący

bardzo dobry

dobry

dostateczny

dopuszczający

niedostateczny

 

 • Do oceny rocznej można wliczyć średnie cząstkowe ocen ważonych z całego roku
  z zastrzeżeniem § 43 ust.4 pkt 7 .
 1. Ustala się kryteria ocen na poszczególne stopnie:
  • stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
 2. posiada wiedzę wykraczającą poza przewidzianą w programie;
 3. rozwija się twórczo i kreatywnie;
 4. uczestniczy i osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach;
 5. wyraża i uzasadnia własne zdanie;
 6. w przypadku punktowych zasad oceniania uzyskał 95% – 100% oraz wykonał zada nie dodatkowe;
  • stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
 7. opanował pełny zakres wiadomości określony planem nauczania;
 8. korzysta z dostępnych źródeł informacji;
 9. samodzielnie rozwiązuje problemy;
 10. krytycznie analizuje, dobiera, selekcjonuje różne informacje;
 11. w przypadku punktowych zasad oceniania uzyskał min. 95%;
  • stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
   1. opanował materiał programowy w stopniu umożliwiającym poszerzenie wiedzy
    z danego zakresu;
   2. korzysta z poznanych w czasie zajęć źródeł;
   3. samodzielnie rozwiązuje zadania o skali trudności wyższej od wymagań standardowych;
   4. w przypadku punktowych zasad oceniania uzyskał min. 80%;
  • stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
 12. opanował w stopniu zadowalającym materiał programowy pozwalający na rozumienie najważniejszych zagadnień;
 13. samodzielnie wykonuje zadania zgodnie ze standardami wymagań;
 14. korzysta samodzielnie z podstawowych źródeł informacji;
 15. w przypadku punktowych zasad oceniania uzyskał min. 60%;
  • stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
   1. posiada wiedzę niezbędną, pozwalającą na prawidłowe funkcjonowanie;
   2. ma braki w opanowaniu materiału programowego;
   3. wykonuje proste zadania;
   4. chętnie podejmuje zadania wskazane przez nauczyciela;
   5. w przypadku punktowych oceniania zasad uzyskał min. 40%;
  • stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
   1. nie opanował niezbędnej wiedzy;
   2. nie radzi sobie z najprostszymi zadaniami;
   3. nie wykazuje żadnej aktywności ukierunkowanej na uzupełnienie braków;
   4. w przypadku punktowych zasad uzyskał mniej niż 40%.
   5. Zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów oddziałów klas gimnazjalnych do ich wygaśnięcia określone są w Wewnątrzszkolnym Ocenianiu dotychczasowego Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Obrońców Barykady Września 1939 r.

 

 • 44 Zasady postępowania wobec uczniów z deficytami rozwojowymi
  i specyficznymi trudnościami w uczeniu się, oraz zasady zwalniania uczniów z zajęć

 

 1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych
  i dodatkowych zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych
  i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
 • Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
 • posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno -terapeutycznym opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych albo przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz
  w ośrodkach;
 • posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;
 • posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;
 • nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1-3, ale który jest objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach
  w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;
 • posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.
 1. Szczegółowe formy i sposoby dostosowań dla uczniów opracowuje zespół w skład którego wchodzą nauczyciele, wychowawcy i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem.
 2. Na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem w szkole i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia lub na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia, poradnia psychologiczno – pedagogiczna może wydać uczniowi opinię o specyficznych trudnościach w uczeniu się.
 3. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, wraz z uzasadnieniem składa się do Dyrektora Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie. Dyrektor Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej do poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej i informuje o tym rodziców (prawnych opiekunów) lub pełnoletniego ucznia.
 4. Dyrektor Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 5. Dyrektor Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub informatyki na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 6. Uczeń jest zobowiązany dostarczyć do Dyrektora Szkoły podanie o zwolnienie z powyższych zajęć edukacyjnych podpisane przez rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia. W przypadku zwolnień całorocznych lub dotyczących całego pierwszego okresu zwolnienie należy dostarczyć do 30 września, w innym przypadku nie później niż tydzień od daty wystawienia opinii lekarza.
 7. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
 8. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacji ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego nowożytnego.
 9. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 8, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 10. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego
  w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

§ 45  Klasyfikacja śródroczna i roczna

 

 1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych śródrocznych oraz oceny zachowania, co ma charakter informacyjny.
 2. Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania.
 3. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną
 4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
 5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne.
 6. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
 7. W oddziałach integracyjnych śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne po zasięgnięciu opinii nauczyciela współorganizującego kształcenie integracyjne.
 8. W technikum ocenę klasyfikacyjną z praktyk zawodowych ustala osoba prowadząca te zajęcia w porozumieniu z opiekunem praktyk i wpisuje do zeszytu praktyk. Oceny z praktyk zawodowych wpisuje do dziennika i arkusza ocen wychowawca. Szczegółowe kryteria oceniania praktyk zawodowych umieszczone są w Przedmiotowych Zasadach Oceniania Przedmiotów Zawodowych.
 9. W przypadku niewystawienia oceny przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne wystawia ją Dyrektor Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie lub wychowawca klasy w porozumieniu z nauczycielem tego samego lub pokrewnego przedmiotu. Ocena ta jest ostateczna,
  z zastrzeżeniem § 47, § 48, § 49.
 10. Nie później niż na cztery tygodnie przed okresowym albo rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele i wychowawca klasy mają obowiązek poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach śródrocznych albo rocznych z zajęć edukacyjnych i o przewidywanej ocenie zachowania:
 • proponowane oceny wpisuje do dziennika używając kategorii „przewidywana roczna” lub „przewidywana śródroczna;
 • wychowawca informuje rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych ocenach
  z przedmiotów i o proponowanej ocenie zachowania na zebraniu. Listę klasową, na której rodzice (prawni opiekunowie) potwierdzają fakt zapoznania się z przewidywanymi ocenami śródrocznymi albo rocznymi, wychowawca klasy przechowuje w teczce wychowawcy;
 • w przypadku nieobecności rodziców na zebraniu informacja o przewidywanych ocenach może być przekazana:
  1. za pośrednictwem dziennika elektronicznego;
  2. za pośrednictwem ucznia w formie wydruku ocen z dziennika z prośbą o potwierdzenie otrzymania informacji;
  3. w szczególnych sytuacjach dopuszcza się możliwość powiadomienia rodziców telefonicznie lub listem poleconym.
 1. Fakt poinformowania ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach śródrocznych albo rocznych nie jest równoznaczny z wystawieniem proponowanej oceny. Uczeń, który w okresie od poinformowania o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej do jej wystawienia podwyższy lub obniży zasób wiedzy i umiejętności lub poprawi albo pogorszy swoje zachowanie, może otrzymać wyższą lub niższą ocenę klasyfikacyjną od przewidywanej.
 2. Ostateczny termin wystawienia ocen upływa na jeden dzień przed terminem posiedzenia rady pedagogicznej klasyfikacyjnej.
 3. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom edukacyjnych osiągnięć ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła,
  w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków poprzez:
 • pomoc w rozplanowaniu prac, które uczeń powinien wykonać, by uzupełnić braki,
 • danie wskazówek i ewentualne zaproponowanie materiałów,
 • zorganizowanie konsultacji nauczycielskich lub zajęć wyrównawczych,
 • umożliwienie dostępu do pomocy naukowych zgromadzonych w szkole w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
 1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych zaplanowanych w danym semestrze lub roku, jeśli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 2. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

 

 • 46 Warunki i tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywana
  rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych

 

 1. Uczeń lub jego rodzice, którzy uważają, że przewidywana przez nauczyciela roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie odpowiada stanowi wiedzy i umiejętności ucznia, mogą zwrócić się w formie pisemnej do nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne, w terminie do 7 dni od daty uzyskania informacji o przewidywanej ocenie,
  z prośbą o umożliwienie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej.
 2. Nauczyciel, który wyraża zgodę na umożliwienie uczniowi uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej, określa zakres tematyczny, formę i termin poprawy nie później jednak niż do dwóch dni od dnia poprzedzającego termin klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej.
 3. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień i tylko w przypadku, gdy co najmniej jedna ocena ze sprawdzianu / pracy klasowej jest oceną taką samą lub wyższą, niż ta o którą ubiega się uczeń.
 4. Uczeń traci możliwość uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej, jeżeli:
  • nie wynika to z ocen cząstkowych,
  • opuszcza bez uzasadnionej przyczyny dane zajęcia edukacyjne (frekwencja na zajęciach nie może być niższa niż 80%, z wyjątkiem długotrwałej choroby),
  • nie uczestniczył we wszystkich obowiązkowych pracach pisemnych w terminie
   i formie uzgodnionej z nauczycielem,
  • nie wykorzystał proponowanych wcześniej form poprawy.
 5. W przypadku, gdy uczeń nie spełnia powyższych warunków, wniosek będzie rozpatrzony negatywnie.
 6. Wniosek ucznia musi zawierać uzasadnienie oraz ocenę, o jaką uczeń się ubiega. Wnioski bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane.
 7. Wniosek ucznia rozpatruje nauczyciel zajęć edukacyjnych, z których uczeń chce uzyskać roczną ocenę klasyfikacyjną wyższą od przewidywanej, w ciągu dwóch dni od dnia jego złożenia.
 8. W przypadku uznania zasadności wniosku, uczeń wnioskujący o podwyższenie oceny przystępuje do zaliczenia z zakresu treści programowych określonych przez nauczyciela, nie później niż na 2 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.
 9. Szczegółowy termin zaliczenia ustala nauczyciel w porozumieniu z uczniem. Informację
  o wyznaczonym terminie zaliczenia nauczyciel zapisuje w złożonym wniosku. Przyjęcie do wiadomości uczeń potwierdza własnoręcznym podpisem.
 10. Podczas zaliczenia obowiązują ucznia wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania oddziału, do którego uczeń uczęszcza, podane przez nauczyciela na początku roku szkolnego.
 11. Zaliczenie przeprowadza się w formie pisemnej, z wyjątkiem informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego, z których zaliczenie ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. Zaliczenie z języka obcego odbywa się w formie pisemnej i ustnej.
 12. Ustalona ocena musi być pisemnie uzasadniona. Z zaliczenia sporządza się notatkę zawierającą:
  • imię i nazwisko nauczyciela przeprowadzającego zaliczenie;
  • termin zaliczenia;
  • zadania (ćwiczenia) zaliczeniowe;
  • zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia, w przypadku zaliczenia przeprowadzanego ustnie lub o sposobie wykonania zadań (ćwiczeń), w przypadku zadań praktycznych;
  • wynik zaliczenia;
  • uzyskaną ocenę.
 13. Do notatki dołącza się pisemne prace ucznia. Notatkę przechowuje nauczyciel przedmiotu.
 14. Roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalona w wyniku zaliczenia nie może być niższa niż przewidywana.

 

 • 47 Egzamin klasyfikacyjny

 

 1. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 2. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny w szczególnych przypadkach.
 3. W przypadku, gdy uczeń nie uzyska zgody Rady Pedagogicznej na przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego, jeśli jest pełnoletni zostaje skreślony z listy uczniów, w innym przypadku szkoła zapewnia mu kontynuowanie nauki.
 4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
  • realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki;
  • spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
 5. Uczeń spełniający obowiązek nauki poza szkołą nie przystępuje do egzaminu sprawdzającego z wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi temu nie ustala się także oceny zachowania. W dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ nieklasyfikowany” albo „ nieklasyfikowana”.
 6. Uczeń nieklasyfikowany lub jego rodzice (prawni opiekunowie) składają wniosek do Dyrektora Szkoły Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie w terminie 2 dni od daty uzyskania informacji
  o nieklasyfikowaniu.
 7. Wniosek o egzamin klasyfikacyjny wraz z uzasadnieniem przedstawia wychowawca klasy lub pedagog szkolny Radzie Pedagogicznej poświęconej klasyfikacji.
 8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza dyrektor w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
 9. Przy klasyfikacji rocznej w przypadkach losowych (np. leczenie szpitalne) egzamin może być przeprowadzony przed rozpoczęciem następnego roku szkolnego.
 10. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem zajęć
  z: informatyki, zajęć komputerowych, wychowania fizycznego, plastyki, muzyki, techniki i zajęć artystycznych, który ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 1, 2, 4 pkt 1 przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
 12. Egzamin klasyfikacyjny w przypadku, gdy uczeń spełniał obowiązek nauki poza szkołą, przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie, który zezwolił na spełnianie przez ucznia obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:
  • Dyrektor Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie albo nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;
  • nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.
 13. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) ilość zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
 14. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
 15. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin egzaminu klasyfikacyjnego, zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 16. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego
  w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie.
 17. Dla ucznia technikum, nieklasyfikowanego z praktyki zawodowej z powodu usprawiedliwionej nieobecności, szkoła organizuje zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania i ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z tych zajęć.
 18. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych jest ostateczna.
 19. Termin zgłoszenia zastrzeżeń w przypadku przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego niezgodnie z przepisami prawa wynosi 7 dni od daty egzaminu klasyfikacyjnego.
 20. Uczeń, któremu w wyniku rocznych egzaminów klasyfikacyjnych ustalono dwie oceny niedostateczne, może przystąpić do egzaminów poprawkowych.

 

 • 48 Egzamin Poprawkowy

 

 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednego albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.
 2. Podanie o wyznaczenie terminu egzaminu poprawkowego uczeń składa do Dyrektora Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie w ciągu dwóch dni od wystawienia ocen rocznych, do posiedzenia klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej.
 3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich i podaje do wiadomości uczniów i rodziców.
 4. W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin poprawkowy tylko z jednego przedmiotu.
 5. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z: informatyki, zajęć komputerowych, wychowania fizycznego, plastyki, muzyki, techniki i zajęć artystycznych, z których to przedmiotów egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład komisji wchodzą:
  • Dyrektor Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko – jako przewodniczący komisji;
  • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;
  • nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.
 7. Pytania egzaminacyjne układa egzaminator, a zatwierdza Dyrektora Zespołu Szkół Nr 26
  w Warszawie. Stopień trudności pytań powinien odpowiadać wymaganiom edukacyjnym, według skali ocen.
 8. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie powołuje jako egzaminatora innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu w dyrektorem tej szkoły.
 9. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 10. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest oceną ostateczną.
 11. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
  w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie, nie później niż do końca września.
 12. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem § 51 ust. 4.

 

 • 49 Tryb odwołania od ustalonych rocznych ocen klasyfikacyjnych
  oraz forma sprawdzania wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym

 

 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie powołuje komisję, która:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów,
w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 1. Termin sprawdzianu Dyrektor Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie uzgadnia z uczniem
  i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). Sprawdzian ten przeprowadza się nie później niż w terminie pięciu dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.
 2. Sprawdzian składa się z części pisemnej i ustnej, przy czym czas trwania części pisemnej nie powinien przekraczać 90 minut, części ustnej 30 minut ( w tym 15 minut przeznacza się na przygotowanie ucznia do odpowiedzi). Zadania i pytania proponuje nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, a zatwierdza komisja. Stopień trudności pytań musi odpowiadać kryteriom stopnia, o który ubiega się uczeń.
 3. W skład komisji wchodzą:
  • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
   1. Dyrektor Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie albo nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;
   2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
   3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne;
  • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania:
   1. Dyrektor Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie albo nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;
   2. wychowawca klasy;
   3. wskazany przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;
   4. pedagog;
   5. psycholog;
   6. przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego;
   7. przedstawiciel rady rodziców.
 1. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.
  W takim przypadku Dyrektor Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 2. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej
  z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 3. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
  • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
   1. skład komisji;
   2. termin sprawdzianu;
   3. zadania (pytania) sprawdzające;
   4. wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.
  • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania:
   1. skład komisji;
   2. termin posiedzenia komisji;
   3. wynik głosowania;
   4. ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
 1. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 2. Do protokołu, o którym mowa w ust. 8 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
 3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu wiadomości
  i umiejętności w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły, jednak nie później niż w ciągu dwóch dni od dnia ustania przyczyny.
 4. Przepisy ust. 1-10 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej
  z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin
  do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna

 

 • 50 Ocena zachowania

 

 1. W szkole obowiązuje punktowy system oceny zachowania.
  • Ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się według skali:
   1. wzorowe;
   2. bardzo dobre;
   3. dobre;
   4. poprawne;
   5. nieodpowiednie;
 1. Kryteria ocen zachowania
  • Ocenie zachowania podlegać będą następujące elementy:
 2. wywiązywanie się z obowiązków ucznia oraz aktywność społeczna ucznia;
 3. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
 4. dbałość o honor i tradycje szkoły;
 5. dbałość o piękno mowy ojczystej;
 6. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
 7. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
 8. okazywanie szacunku innym osobom.
 9. Zasady wystawiania oceny zachowania:
 • do ustalenia oceny zachowania służyć będą: „Karta aktywności ucznia” oraz „Karta samooceny”, których wzory określi dyrektor w zarządzeniu.
 • na początku każdego okresu w danym roku szkolnym uczeń otrzymuje 130 punktów, które w zależności od prezentowanej postawy w ciągu semestru (roku) może zwiększać lub tracić;
 • uczeń zdobywa dodatkowe punkty, podejmując działania określone w Kryteriach Oceny Zachowania jako zachowania pozytywne;
 • uczeń może otrzymać punkty ujemne, o ile prezentuje zachowania określone
  w Kryteriach Oceny Zachowania jako zachowania negatywne;
 • punkty dodatnie i ujemne przyznawane są także za zachowania ucznia w trakcie zajęć realizowanych poza terenem szkoły;
 • ocenę zachowania ustala wychowawca, biorąc pod uwagę:
 1. swoje spostrzeżenia;
 2. uwagi pracowników szkoły i uczniów zgłaszane do wychowawcy klasy;
 3. frekwencję ucznia;
 4. stosowanie się do zarządzeń i poleceń nauczycieli, Dyrektora Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie i wychowawcy;
 5. przestrzeganie regulaminów pracowni szkolnych, biblioteki i kompleksu WF.
 • ocenę śródroczną zachowania ustala się jako sumę punktów uzyskanych
  w okresie, a ocenę roczną jako średnią punktów uzyskanych w ciągu roku szkolnego.
 1. Oceny zachowania wystawiane są zgodnie z poniższą skalą punktową:
 • wzorowe 310 pkt. i więcej
 • bardzo dobre 260 –  309 pkt.
 • dobre 190 –  259 pkt.
 • poprawne 120  – 189 pkt.
 • nieodpowiednie 50  –   119 pkt.
 • naganne poniżej 49 pkt.
 1. Ustala się kryteria ocen na poszczególne oceny zachowania:
 • ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który uzyskał odpowiednią dla tej oceny ilość punktów, a ponadto nie stosowano wobec niego kar i ma nie więcej niż 5 godzin nieusprawiedliwionych w okresie;
 • ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który uzyskał odpowiednią dla tej oceny ilość punktów, a ponadto nie otrzymał nagany dyrektora i ma nie więcej niż 10 godzin nieusprawiedliwionych w okresie;
 • ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który uzyskał odpowiednią dla tej oceny ilość punktów,
  a ponadto nie otrzymał upomnienia wychowawcy i ma nie więcej niż 15 godzin nieusprawiedliwionych w okresie;
 • ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który uzyskał odpowiednią dla tej oceny ilość punktów, a ponadto ma nie więcej niż 40 godzin nieusprawiedliwionych w okresie;
 • ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który uzyskał odpowiednią dla tej oceny ilość punktów w okresie;
 • ocenę naganną otrzymuje uczeń, który nie przestrzega postanowień statutu
  i regulaminów szkolnych, a ponadto nie uzyskał odpowiedniej ilość punktów na ocenę nieodpowiednią.
 1. Wszystkie pozytywne i negatywne uwagi o uczniu nauczyciele obowiązani są wpisywać, danego dnia (lub najpóźniej następnego dnia zajęć z danym uczniem) w dzienniku w panelu zachowanie ze stosownym komentarzem oraz z odpowiednią punktacją. Wpisy te stanowią jednocześnie opinię nauczyciela o danym uczniu.
 2. Ustala się, że jedna uwaga o zachowaniu ucznia może zawierać odniesienie do kilku kryteriów negatywnego zachowania, natomiast ocena punktowa za uwagę nie może przekroczyć maksymalnej ilości punktów za przewinienie uznane za najbardziej naganne;
 3. Wychowawca jest zobowiązany co dwa miesiące do uzupełnienia punktów ujemnych za frekwencję i uwagi. Powinien to przeprowadzić w połowie i na koniec każdego okresu.
 4. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
 • uczeń, jego rodzice /prawni opiekunowie/ lub Samorząd Uczniowski, mogą zwrócić się
  w formie pisemnej do Dyrektora Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie, w terminie do 3 dni od daty uzyskania informacji o przewidywanej ocenie, z prośbą o umożliwienie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 • uczeń może ubiegać się o podwyższenie, tylko o jeden stopień, przewidywanej oceny zachowania, jeśli:
 1. zachowanie ucznia w ocenianym okresie nie budziło zastrzeżeń, a zdarzenie, które wpłynęło na obniżenie oceny zachowania miało, charakter incydentalny;
 2. w rażący sposób nie narusza postanowień Statutu Szkoły;
 3. na terenie szkoły i podczas organizowanych przez szkołę zajęć, imprez, wycieczek, zawodów nie spożywał i nie przebywał pod wpływem napojów alkoholowych lub innych podobnie działających środków odurzających;
 4. przekazał wychowawcy nieznane dotychczas informacje mające wpływ na wystawie nie oceny zachowania;
 • informację o złożonym wniosku o podwyższenie proponowanej oceny zachowania Dyrektor Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie przekazuje najpóźniej następnego dnia wychowawcy;
 • jeśli wychowawca:
 1. uzna zasadność wniosku o umożliwienie uzyskania wyższej niż przewidywana oceny zachowania, w porozumieniu z uczniem i składającym wniosek, określa w formie kontraktu warunki i termin poprawy, w którym ujęte są zadania do realizacji przez ucznia;
 2. dowiedział się o nowych okolicznościach uzasadniających podniesienie oceny np. informacje o pozytywnych, długoterminowych działaniach ucznia poza szkołą, poświadczonych osiągnięciach w pracy społecznej na rzecz środowiska, może podwyższyć proponowaną ocenę zachowania.
 • zakres, sposób oraz terminowość wywiązania się ucznia z przydzielonych mu zadań ocenia wychowawca;
 • w przypadku prawidłowego wywiązania się ucznia z nałożonych na niego obowiązków wychowawca podwyższa ocenę zachowania ucznia o jeden stopień,
 • w przypadku stwierdzenia przez wychowawcę, najpóźniej na dzień przed klasyfikacją roczną, niewykonania zadań przez ucznia, wystawiona wcześniej ocena zachowania zostaje utrzymana;
 • o ustalonej powtórnie ocenie zachowania wychowawca informuje ucznia
  i wnioskodawcę na piśmie, za poinformowanie przyjmuje się przekazanie informacji poprzez dziennik elektroniczny Librus.
 • zweryfikowana i powtórnie wystawiona przez wychowawcę ocena zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 49.
 1. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
 2. Dokumentacja związana z ustaleniem przez wychowawcę oceny zachowania: „Karta oceny zachowania”, „Karta aktywności ucznia”, „Karta samooceny”, przechowywana jest w teczce wychowawcy. Dopuszcza się wydruk punktacji oceny zachowania z dziennika elektronicznego.
 3. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
 • oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
 • promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
 1. Dyrektor Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie w porozumieniu z Radą Pedagogiczna i Samorządem Uczniowskim określi w trybie zarządzenia szczegółowe kryteria oceny zachowania;
 2. Od ustalenia oceny zachowania uczniom oddziałów gimnazjalnych zastosowanie mają przepisy § 43 ust.6.

 

 • 51 Promowanie i ukończenie liceum

 

 1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał klasyfikacyjne roczne oceny wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 4.
 2. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.
 3. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem,
  że te zajęcia są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej oraz gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
 • frekwencja ucznia na zajęciach edukacyjnych, z których nie zdał egzaminu poprawkowego wynosiła co najmniej 60%;
 • uczeń lub jego rodzic (prawny opiekun) złoży pisemne podanie do Rady Pedagogicznej z uzasadnieniem;
 • sytuacja rodzinna lub zdrowotna ucznia w danym roku szkolnym uniemożliwiała zdobycie podstawowych umiejętności/wiadomości z danego przedmiotu;
 • uczeń na piśmie zobowiąże się do nadrobienia zaległości w roku przyszłym, do końca pierwszego okresu na warunkach uzgodnionych z nauczycielem przedmiotu.
 1. Decyzje o promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, podejmuje Rada Pedagogiczna w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 2. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Jeżeli tytuł laureata lub finalisty uczeń uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu oceny klasyfikacyjnej niższej niż ocena celująca następuje zmiana tej oceny na ocenę końcową celującą.
 3. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
 4. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust.7, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.
 5. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej.
 6. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał
  z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 7. Rada Pedagogiczna podejmuje decyzje w sprawie przyznania uczniom nagród ustanowionych przez Kuratora Oświaty.

 

 • 52 Świadectwa szkolne i inne druki szkolne

 

 1. Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń zależnie od wyników klasyfikacji rocznej, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie lub nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej. Wzory świadectw określają odrębne przepisy.
 2. Uczeń, który ukończył liceum, otrzymuje świadectwo ukończenia liceum.
 3. Liceum, na wniosek ucznia lub rodzica, wydaje zaświadczenie dotyczące przebiegu nauczania.
 4. Każdy uczeń liceum otrzymuje legitymację szkolną, której rodzaj określają odrębne przepisy. Ważność legitymacji szkolnej potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez umieszczenie daty ważności i pieczęci urzędowej liceum.
 5. Świadectwa, zaświadczenia, legitymacje szkolne są drukami ścisłego zarachowania.
 6. Liceum prowadzi imienną ewidencję wydanych legitymacji, świadectw ukończenia liceum, świadectw dojrzałości i aneksów do tych świadectw oraz zaświadczeń.
 7. Świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia liceum i zaświadczenia dotyczące przebiegu nauczania liceum wydaje na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez liceum.
 8. Na świadectwach promocyjnych można dokonywać sprostowań błędów przez skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie kolorem czerwonym nad skreślonymi wyrazami właściwych danych. Na końcu dokumentu umieszcza się adnotacje „dokonano sprostowania” oraz czytelny podpis Dyrektora Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie lub upoważnionej przez niego osoby oraz datę i pieczęć urzędową.
 9. Nie dokonuje się sprostowań błędów na świadectwach ukończenia liceum, świadectwach dojrzałości, zaświadczeniach. Dokumenty, o których mowa, podlegają wymianie. Liceum nie pobiera opłat za sprostowanie świadectwa szkolnego.
 10. W przypadku utraty oryginału świadectwa, odpisu, świadectwa dojrzałości, zaświadczenia uczeń lub absolwent może wystąpić odpowiednio do Dyrektora Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie, Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej lub Kuratora Oświaty z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu.
 11. Za wydanie duplikatu świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie.
 12. Za wydanie duplikatu legitymacji uczniowskiej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie.
 13. Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia liceum, w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia, odnotowuje się:
  • uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem –
   w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół;
  • osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego.

 

Rozdział 7

 • 53 Podstawowe prawa i obowiązki ucznia.

 

 1. Każdy uczeń ma prawo do:
 • znajomości programów nauczania poszczególnych przedmiotów oraz zakresu wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny, metod, form i zasad oceniania wiadomości
  i umiejętności;
 • sprawiedliwej, umotywowanej i jawnej oceny ustalonej na podstawie znanych kryteriów;
 • powiadamiania o terminie i zakresie sprawdzianów/prac klasowych zgodnie
  z zapisami w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania;
 • poprawienia niezaliczonego sprawdzianu lub pracy klasowej zgodnie z zapisami
  w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania;
 • zgłoszenia nieprzygotowania się do lekcji zgodnie z zapisami w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania;
 • odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz w czasie przerw świątecznych i ferii (na czas ich trwania nie zadaje się prac domowych);
 • życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania, rozwijania swoich zainteresowań i zdolności;
 • opieki wychowawczej oraz uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce;
 • uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych na terenie szkoły, udział
  w nich jest dobrowolny;
 • przynależności do dowolnej wybranej organizacji działającej na terenie szkoły;
 • korzystania z pomieszczeń i urządzeń szkolnych, pomocy dydaktycznych i pracowni komputerowych po uprzedniej zgodzie osoby odpowiedzialnej;
 • korzystania z księgozbioru biblioteki szkolnej;
 • korzystania zgodnie z przyjętymi kryteriami ze wszystkich form pomocy materialnej
  i świadczeń socjalnych, jakimi dysponuje szkoła;
 • reprezentowania szkoły w olimpiadach, konkursach, zawodach i turniejach zgodnie
  ze swoimi zainteresowaniami i możliwościami;
 • swobodnego wyrażania myśli i przekonań według swego światopoglądu i religii, jeśli nie narusza to godności i praw innego człowieka;
 • usprawiedliwienia swoich nieobecności oraz do zwalniania się z zajęć lekcyjnych zgodnie z przyjętymi w szkole procedurami;
 • złożenia odwołania od rocznej oceny klasyfikacyjnej z przedmiotu lub zachowania zgodnie z zapisami w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania;
 • zwracania się do dyrekcji, wychowawcy klasy i nauczycieli w sprawach osobistych oraz oczekiwania pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień;
 • pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Pomoc ta może być organizowana w szkole
  w formie zajęć dydaktyczno – wychowawczych, zajęć specjalistycznych oraz spotkań indywidualnych;
 • korzystania z opieki zdrowotnej zorganizowanej na terenie szkoły;
 • zachowania prywatności. Wszelkie informacje dotyczące życia prywatnego uczniów (sytuacji materialnej, stanu zdrowia, wyników testów psychologicznych, ewentualnych problemów np. alkoholizm, rozwód itd.), znane wychowawcy czy innym pracownikom szkoły nie mogą być rozpowszechniane;
 • wpływania na życie liceum poprzez działalność samorządową.
 1. Żadne prawa obowiązujące w liceum nie mogą być sprzeczne z międzynarodowymi prawami człowieka i dziecka.
 2. W przypadku naruszenia praw ucznia, pokrzywdzony uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą złożyć skargę do:

1) wychowawcy;

2) pedagoga lub psychologa;

3) Dyrektora Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie.

 

 • 54 Obowiązki ucznia

 

 1. Każdy uczeń ma obowiązek:
 • przestrzegać postanowień zawartych w Statucie;
 • postępować zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, dbać o honor, dobre imię liceum, szanować jej tradycję oraz godnie reprezentować liceum na zewnątrz;
 • przestrzegać zasad kultury i współżycia społecznego, w tym:
  a) okazywać szacunek dorosłym i kolegom;
  b) przeciwstawiać się przejawom brutalności i wulgarności;
  c) postępować zgodnie z przyjętymi w szkole zasadami savoir-vivre u;
 • stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości;
 • troszczyć się o mienie liceum i jej estetyczny wygląd. W przypadku zniszczenia mienia szkolnego przez ucznia, rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do jej naprawienia lub zapłacenia za szkodę;
 • regularnie uczęszczać na zajęcia edukacyjne, należycie przygotowywać się oraz aktywnie w nich uczestniczyć, a także nie zakłócać ich przebiegu przez niewłaściwe zachowanie;
 • rzetelnie i systematycznie pracować nad pogłębianiem swojej wiedzy i umiejętności;
 • być obecnym na sprawdzianach i pracach klasowych;
 • w przypadku nieobecności na sprawdzianie lub pracy klasowej, zaliczyć materiał zgodnie z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania;
 • punktualnie przychodzić na lekcje i inne zajęcia;
 • usprawiedliwiać nieobecności oraz zwalniać się z zajęć lekcyjnych zgodnie z przyjętymi
  w szkole procedurami. Niedotrzymanie terminów skutkuje uznaniem nieobecności za nieusprawiedliwioną;
 • uczestniczyć w wycieczkach i imprezach szkolnych, które są wynikiem realizacji programu, a udział w nich traktowany jest na równi z uczestnictwem na zajęciach szkolnych;
 • nosić ważną legitymację szkolną i dzienniczek ucznia oraz dbać o ich wygląd;
 • utrzymywać czystość i porządek na terenie liceum;
 • dbać o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegać się wszelkich szkodliwych nałogów: nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać środków odurzających;
 • przestrzegać zasad bezpieczeństwa i regulaminów pracowni dydaktycznych oraz regulaminów wycieczek;
 • korzystać z szatni szkolnej i na terenie liceum zmienić obuwie – podeszwa ma być gumowa, jasnego koloru;
 • przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o schludny wygląd i strój, zgodny z ogólnie przyjętymi normami; na uroczystości szkolne i egzaminy przychodzić w stroju galowym;
 • przestrzegać zarządzeń Dyrektora Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie, Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego,
 • w ostatnim tygodniu nauki (klasa maturalna lub zmiana szkoły) rozliczyć się ze szkołą, potwierdzeniem rozliczenia jest wypełniona karta obiegowa.

 

 • 55 Uczniom liceum nie wolno

 

 1. Uczniom nie wolno:
 • palić tytoniu na terenie liceum i w jej pobliżu;
 • przebywać w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających;
 • wnosić na teren szkoły alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających;
 • spożywać alkoholu, używać narkotyków lub innych środków odurzających na terenie szkoły;
 • wnosić na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu;
 • spożywać posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych;
 • wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć dydaktyczno – wychowawczych i przerw bez opieki nauczyciela;
 • rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy i zgody zainteresowanych;
 • używać podczas zajęć edukacyjnych i egzaminów telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. Szczegółowy sposób postępowania z telefonami komórkowymi
  i innymi urządzeniami elektronicznymi na terenie szkoły określa odrębny regulamin;
 • stwarzać w szkole sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu, uczeń nie może m.in.:
  1. uderzać innych uczniów, ani innych osób, wszczynać bójek, rzucać przedmiotami, zachowywać się agresywnie;
  2. kopać lub uderzać w ściany, meble i inne urządzenia;
 • zapraszać obcych osób do szkoły bez wiedzy i zgody Dyrektora Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie.

 

 • 56 Zasady przyznawania nagród, wyróżnień i kar

 

 • Celem jest motywowanie ucznia do osiągania lepszych wyników w nauce.
 1. Nagrody i wyróżnienia.
 • Uczeń może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:
 1. rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły;
 2. wzorową postawę;
 3. wybitne osiągnięcia;
 4. dzielność i odwagę.
 • Nagrody przyznaje Dyrektor Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie na wniosek wychowawcy klasy, Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej:
 1. pochwała ustna wychowawcy na forum klasy;
 2. pochwała udzielona w formie pisemnej przez wychowawcę klasy;
 3. list pochwalny skierowany do rodziców lub opiekunów wystosowany przez wychowawcę klasy;
 4. dyplom od wychowawcy klasy;
 5. pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej;
 6. dyplom wręczony przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie wobec całej społeczności szkolnej;
 7. list pochwalny dla rodziców lub opiekunów wystosowany przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie;
 8. nagrody rzeczowe.
 • Wyżej wymienione nagrody finansowane są ze środków Rady Rodziców lub innych sponsorów.
 1. Uczeń otrzymuje promocję z wyróżnieniem, jeśli na koniec roku za wszystkie zajęcia obowiązkowe uzyska średnią ocen powyżej 4,75 oraz wzorową lub bardzo dobrą ocenę z zachowania. Do obliczenia średniej ocen stosuje się przepisy § 51 ust. 7 i 8.
 2. Uczeń otrzymuje stypendium szkolne za wyniki w nauce przyznawane ze środków budżetowych liceum.
 3. Uczeń otrzymuje stypendium Prezesa Rady Ministrów lub Ministra Edukacji Narodowej
  za bardzo dobre wyniki w nauce.
 4. Każdy uczeń za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego może wnieść zastrzeżenie do Dyrektora Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie do przyznanej nagrody. Zastrzeżenie takie wnosi się w terminie trzech dni od przyznania nagrody.
 5. Ustala się następujący rodzaj kar w kolejności stosowania:
 • upomnienie udzielone w formie pisemnej przez wychowawcę;
 • upomnienie udzielone w formie pisemnej przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie;
 • udzielanie nagany w formie ustnej przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie;
 • udzielanie nagany w formie pisemnej przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie, wpisane do akt ucznia;
 • każdej wyżej wymienionej karze towarzyszy pisemne powiadomienie rodziców
  o nagannym zachowaniu ucznia;
 • zakaz reprezentowania Dyrektora Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie i liceum w czasie uroczystości okolicznościowych;
 • zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych;
 • skreślenie z listy uczniów w przypadku uczniów pełnoletnich;
 • przeniesienie do innej szkoły za zgodą Kuratora Oświaty.
 1. W przypadku drastycznego naruszenia postanowień Statutu istnieje możliwość pominięcia stopniowania kar.
 2. Od każdej wymierzonej kary uczeń może się odwołać za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego, pedagoga szkolnego, wychowawcy lub rodziców do Dyrektora Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie w terminie dwóch dni od otrzymania kary.
 3. Nałożona kara ulega przedawnieniu i traktuje się ją jako niebyłą, jeżeli uczeń wykaże się nienagannym zachowaniem i będzie przestrzegał praw i obowiązków ucznia przez okres:
 • trzech miesięcy dla kary wymienionej w ust 7 pkt 1;
 • sześciu miesięcy dla kary wymienionej w ust 7 pkt 2, 3, 6 i 7;
 • dwunastu miesięcy kary wymienionej w ust 7 pkt 4.

 

 • 57 Przeniesienie ucznia do innej szkoły
  i skreślenie ucznia z listy uczniów oraz tryb odwoławczy

 

 1. Uczeń oddziału gimnazjalnego, który zachowuje się w sposób demoralizujący, a zastosowane środki zaradcze nie przyniosły rezultatów i gdy zmiana  środowiska korzystnie wpłynie na  zmianę jego postawy,  na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie może być  przeniesiony przez kuratora oświaty do innej szkoły.
 1. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie, o którym mowa w ust.1, następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej
 2. Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej Dyrektor Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego, może podjąć decyzję o skreśleniu pełnoletniego ucznia z listy uczniów, gdy ten:
  • umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi i nie jest to odosobnione łamanie postanowień Statutu;
  • wielokrotnie narusza godność innych osób w sposób werbalny i niewerbalny
   a zastosowane w stosunku do niego wychowawcze pedagogiczno – psychologiczne
   i edukacyjne działania nie przynoszą żadnego skutku;
  • zdewastował mienie szkoły lub osób przebywających na jej terenie
   a zastosowane działania nie przynoszą żadnego skutku;
  • dopuścił się kradzieży;
  • wchodzi w kolizję z prawem;
  • demoralizuje innych uczniów;
  • używa wulgaryzmów w stosunku do kolegów, nauczycieli, pracowników szkoły lub innych osób przebywających na terenie szkoły;
  • lekceważy obowiązki szkolne, np. notorycznie nie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych bez usprawiedliwienia godzin nieobecności;
  • narusza postanowienia Statutu Zespołu, a w szczególności: rozprowadza
   lub handluje narkotykami, pije lub wnosi na teren szkoły alkohol, pali papierosy, co stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia;
  • dwa lata z rzędu powtarza klasę.
 3. Uczeń ma prawo wskazać, spośród członów Rady Pedagogicznej, swoich rzeczników obrony, np.: wychowawcę, pedagoga szkolnego.
 4. Wychowawca ma obowiązek przedstawić rzetelnie uchybienia w postępowaniu ucznia, ale także jego cechy dodatnie i okoliczności łagodzące.
 5. Rada Pedagogiczna powinna przedyskutować: czy wykorzystano wszystkie możliwości wychowawczego oddziaływania szkoły na ucznia, czy uczeń był wcześniej karany karami regulaminowymi, czy prowadzono z nim rozmowy ostrzegawcze, czy udzielono mu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, itp.
 6. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę dotyczącą skreślenia ucznia z listy uczniów. Uchwała Rady musi zapaść zgodnie z regulaminem Rady przy zachowaniu quorum.
 7. Dyrektor Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie przedstawia treść uchwały Samorządowi Uczniowskiemu, który wyraża swoją opinię na piśmie. Opinia ta nie jest wiążąca dla Dyrektora Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie, lecz bez niej decyzja jest niezgodna z prawem.
 • Dyrektor Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie bada zgodność uchwały Rady Pedagogicznej z przepisami prawa oświatowego, po czym wydaje na piśmie decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów.
 1. Decyzja o skreśleniu zawiera:
 • numer (szkoła prowadzi rejestr decyzji);
 • oznaczenie organu wydającego decyzję;
 • datę wydania;
 • oznaczenia strony, której decyzja dotyczy (ucznia);
 • podstawę prawną;
 • treść decyzji (rozstrzygnięcie);
 • uzasadnienie decyzji;
 • tryb odwoławczy;
 • podpis z podaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej do wydania decyzji.
 1. Uczniowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji do organu wskazanego
  w pouczeniu zawartym w decyzji, za pośrednictwem Dyrektora Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie, w ciągu 14 dni od daty doręczenia.
 2. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu.
 3. Jeżeli uczeń nie jest pełnoletni, decyzję odbierają i podpisują jego rodzice.
 4. Jeżeli nie ma możliwości odbioru decyzji przez rodziców, pismo wysłane jest pocztą – listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru.
 5. Uczeń i jego rodzice mają prawo wglądu w dokumentację dotyczącą sprawy, łącznie
  z protokołami zeznań i protokołem posiedzenia Rady Pedagogicznej w części dotyczącej ich dziecka.
 6. Jeżeli uczeń lub jego rodzice wniosą odwołanie Dyrektor Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie w terminie siedmiu dni ustosunkowuje się do niego, przeprowadza ponowną analizę prawną, ewentualnie bada nowe fakty.
 7. Jeśli Dyrektor Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie przychyli się do odwołania, wydaje decyzję w sprawie na piśmie.
 8. Jeśli Dyrektor Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie podtrzymuje swoją decyzję, w terminie 7 dni jest obowiązany przesłać odwołanie wraz z pełną dokumentacją sprawy do organu odwoławczego, który ponownie bada sprawę. Decyzja wydana przez Kuratora Oświaty może być przez stronę zaskarżona do NSA.
 9. W trakcie całego postępowania odwoławczego uczeń ma prawo chodzić do liceum do czasu otrzymania ostatecznej decyzji, chyba że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Od rygoru natychmiastowej wykonalności również służy odwołanie.

 

 • 58 Warunki pobytu w szkole zapewniające uczniom bezpieczeństwo

 

 1. Nauczyciele, podczas wszystkich przerw między lekcjami, pełnią dyżury na korytarzach, w szatni i przy wejściu na teren szkoły zgodnie z grafikiem zatwierdzonym przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie.
 2. Nad uczniami, którzy podczas zajęć w liceum zgłaszają złe samopoczucie, opiekę sprawuje szkolna służba zdrowia lub nauczyciel prowadzący zajęcia.
 3. Umożliwienie bezpiecznego powrotu chorego ucznia do domu polega na wezwaniu rodziców, prawnych opiekunów lub osoby pełnoletniej do szkoły w celu jego odebrania.
 4. Wychowawca lub wicedyrektor może zwolnić ucznia z zajęć edukacyjnych wyłącznie na podstawie pisemnej prośby rodzica lub prawnego opiekuna, wystawionej
  w dzienniczku ucznia.
 5. W razie zaistnienia wypadku w liceum, Dyrektor Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie powinien:

1) zapewnić natychmiastową pomoc lekarską;

2) zawiadomić rodziców poszkodowanego;

3) zbadać okoliczności i przyczyny wypadku;

4) sporządzić dokumentację powypadkową;

5) przeprowadzić analizę tego i podobnych wypadków, które zdarzały się wcześniej;

6) podjąć działania zapobiegające podobnym wypadkom.

 1. Szkolenie pracowników liceum pod względem BHP i organizacji wycieczek szkolnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Ustalenie i zapoznanie całej społeczności liceum z procedurami postępowania
  w sytuacjach zagrożenia oraz w nagłych wypadkach.
 3. Umieszczenie w salach lekcyjnych regulaminów korzystania z pracowni.
 4. Oznakowanie ciągów komunikacyjnych.
 5. Dostosowanie pomieszczeń do warunków bezpieczeństwa.
 6. Zakup atestowanego sprzętu.
 7. Zabezpieczenie przeciwpożarowe.

 

Rozdział 8

 • 59 Postanowienia końcowe

 

 1. Sprawy nieuregulowane w Statucie są rozstrzygane w oparciu o obowiązujące i dotyczące tych spraw odrębne przepisy.
 2. Zmian w Statucie dokonuje Rada Pedagogiczna z własnej inicjatywy lub na wniosek organów liceum.
 3. Projekt uchwały o zmianie Statutu liceum jest przedstawiany do wiadomości Rady Rodziców.
 4. Rada Rodziców ma prawo wnieść uwagi do planowanych zmian w Statucie w terminie 21 dni od dnia doręczenia projektu uchwały.
 5. Dyrektor Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie powiadamia organy liceum o każdej zmianie
  w Statucie.
 6. Tekst Statutu w formie ujednoliconej jest publikowany na stronie internetowej liceum.

 

 

Rozdział 9

 • 60 Oddziały gimnazjalne

 

 1. W okresie od 1 września 2017r. do 31 sierpnia 2019 r. w liceum funkcjonują oddziały Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Obrońców Barykady Września 1939 roku
  w Warszawie,
 2. Oddziały gimnazjalne zajęcia dydaktyczne realizują w budynku przy ulicy Stanisława Skarżyńskiego 8 z tym, że nauczyciele i uczniowie oddziałów gimnazjalnych maja prawo korzystać z wszystkich obiektów liceum i ich wyposażenia na zasadach określonych w statucie, regulaminach i innych dokumentach obowiązujących w liceum.
 3. Oddziały gimnazjalne kontynuują tradycje Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Obrońców Barykady Września 1939 roku w Warszawie, pełnią piecze nad jego sztandarem, obchodzą Dzień Patrona w dniu 8 września do czasu zakończenia kształcenia w tych oddziałach.
 4. Uczniowie oddziałów gimnazjalnych wchodzą w skład Samorządu Uczniowskiego liceum na zasadach określonych w 18.
 5. Rodzice uczniów oddziałów gimnazjalnych wchodzą w skład Rady Rodziców liceum na zasadach określonych w 17.
 6. Dokumentacja pedagogiczna oddziałów gimnazjalnych jest prowadzona i przechowywana na dotychczasowych zasadach obowiązujących w Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Obrońców Barykady Września 1939 roku w Warszawie do zakończenia kształcenia w tych oddziałach.

 

 • 61 Cele i zadania oddziałów gimnazjalnych

 

 1. Oddziały gimnazjalne realizują cele i zadania określone w podstawie programowejgimnazjum, uwzględniające program wychowawczo-profilaktyczny.
 2. Celem oddziałów gimnazjalnych jest:
 • kształcenie i wychowanie dzieci oraz ich przygotowanie do dalszego etapu kształcenia i życia we współczesnym świecie;
 • zapewnienie niezbędnych warunków do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, duchowego i fizycznego;
 • rozwijanie u uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego;
 • kształcenie i wychowanie w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu, przekazywanie wiedzy o społeczeństwie, problemach społecznych, kulturze i środowisku naturalnym;
 • kształtowanie własnego środowiska wychowawczego oraz wspomaganie pracy wychowawczej rodziny;
 • upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród uczniów oraz kształcenie ich własnych postaw wobec problemów ochrony środowiska;
 • kształcenie umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji
  z różnych źródeł, w tym technologii informacyjnych;
 • przygotowanie uczniów do świadomego uczestnictwa w realiach wynikających
  z wejścia Polski do Unii Europejskiej;
 • zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;
 • kształtowanie u uczniów nawyków dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.
 1. Szkoła umożliwia realizację obowiązku szkolnego poprzez:

1)  zapewnienie bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania;

2)  przyjmowanie uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły;

3)  zatrudnianie nauczycieli posiadających wymagane kwalifikacje określone
w odrębnych przepisach;

4)  realizację podstawy programowej ustalonej dla szkoły ponadpodstawowej;

5)  zapewnienie uczniom niezbędnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

6) zapewnienie uczniom podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów
ćwiczeniowych.

 

 • 62 Projekt edukacyjny

 

 1. Uczniowie oddziałów gimnazjalnych mają obowiązek uczestniczenia w realizacji projektu edukacyjnego.
 2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.
 3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.
 4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela
  i obejmuje następujące działania:

1)  wybranie tematu projektu edukacyjnego;

2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;

3)  wykonanie zaplanowanych działań,

4) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego

 1. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor w porozumieniu
  z Radą Pedagogiczną.
 2. Kryteria oceniania zachowania ucznia zawarte w Wewnątrzszkolnym Ocenianiu uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.
 3. Wychowawca oddziału na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.
 4. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia oddziału gimnazjalnego liceum.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.
 6. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, na świadectwie ukończenia oddziału gimnazjalnego liceum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia
  w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.