MISJA

MISJA SZKOŁY

„Szkoła przyjazna i bezpieczna,”kuźnią” talentów, drogą do sukcesu i szczęscia.”


 

NASZE PRIORYTETY

+ Technologia informacyjna –zmiana sposobu wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnej.
+ Tworzenie warunków do kształcenia cudzoziemców, uchodźców, przedstawicieli mniejszości narodowej i repatriantów, inicjowanie i wspieranie procesów integracji uczniów cudzoziemców w środowisku rówieśniczym, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i kulturowemu.
+ Wspieranie ucznia zdolnego : „Umysł nie jest naczyniem, które trzeba napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić”.
+ Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
+ Integracja europejska.
+ Kształtowanie postaw patriotycznych i kultywowanie tradycji.
+ Zapewnianie uczniom bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.

Podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez:
1. Utrzymywanie stałej współpracy z Obrońcami Barykady Września 1939 roku, konbatantami oraz pełnienie honorowego patronatu nad pomnikiem Barykada Września 1939 roku.
2. Dbałośc o tradycję i tożsamość narodową.
3. Rozwijanie wrazliwości, poczucia solidarności z innymi ludźmi, tolerancji i empatii.
4. Wdrażanie uczniów do społeczeństwa obywatelskiego.
5. Kształtowanie postaw i zachowań prozdroowtnych.
6. Doskonalenie procesu nauczania i podnoszenia jakości kształcenia>
7. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów.
8. Wspomaganie uczniów o specjalnych potrzebachj edukacyjnych.

Realizacja założeń koncepcji pracy szkoły poprzez:
1. Prowadzenie diagnoz i analiz osiągnięć uczniów w nauce (np. na postawie: testów plasujących w kl. I; sprawdzianów dyrektorskich w kl. II; próbnego egzaminu gimnazjalnego, śródrocznych i rocznych wyników nauczania oraz EWD i udziału w konkursach, itp.).
2. Wykorzystywanie w procesie dydaktycznym programów multimedialnych, komputerów, internetu oraz stosowanie aktywizujących form i metod pracy.
3. Systematyczne dokształcanie kadry pedagogicznej (kursy, warsztaty, studia podyplomowe).
4. Wprowadzanie eksperymentów dydaktycznych, organizowanie klas z rozszerzonym jezykiem angielskim, umozliwienie nauki jezyka hiszpańskiego, realizowanie projektów językowych i podejmowanie współpracy miedzynarodowej.
5. Praca z uczniem zdolnym i o specjalnych potrzebach edukacyjnych – wszechstronne symulowanie rozwoju, indywidualizacja oraz dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości uczniów (ZDW, rewalidacje, koła zainteresowań, projekty, zajęcia przygotowujace doegzaminów oraz propagowanie osiągnięć uczniów i realizacja pomocy psychologicznej).
6. Kształtowanie empatii, rozwijanie wrażliwości, otwartości na poglady i potrzeby innych, tolerancji (udział w akcjach chrytatywnych, praca w wolontariacie, realizacja projektu „Każdy inny – wszyscy równi”).
7.Organizowanie uroczystości rocznicowych, patriotycznych, obchody świąt (Święto Szkoły, Udział w uroczystościach pod Barykadą Września 1939r., współpraca ze środowiskiemkombatanckim, opieka nad miejscami pamięci narodowej).
8. Współudział uczniów w kreowaniu życia szkoły w dzielnicy poprzez aktywna pracę w samorzadzie klasowym i uczniowskim, Młodzieżowej Radzie Dzielnicy.
9. Wdrażanie uczniów do kreatywnych sposobów rozwiazywania sporów i konfliktów (np. trening zastępowania agresji).
10. Wdrażanie uczniów do dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo (np. zajęcia z zakresu profilaktyki, współpraca z instytucjami wsierającymi szkołe: ZOZ, PPP, Strażą Miejską, Policją, kutarorem, sądem oraz realizacja projektu edukacyjnego „wiem co jem”).