PROGRAM PROFILAKTYKI

Podstawa prawna: Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznych z dn. 31.01.2002 (Dz. U. Z 2002r Nr 10, poz. 96)

 

CeleZadaniaHarmonogramRealizatorzyEwaluacja / Monitorowanie
Pozytywna adaptacja ucznia w nowym środowisku szkolnym•     Działania integrujące zespoły klasowe

organizacja wyjazdów integracyjnych dla ucz. klas I

prowadzenie zajęć integracyjnych podczas godzin wychowawczych

uczenie technik komunikacji, mediacji i strategii negocjacyjnych

przestrzeganie praw ucznia zawartych w statucie szkoły
Wrzesień

Wrzesień / Październik Systematycznie Cały rok
Wychowawcy klas I Wychowawcy klas I Chętni nauczyciele Wychowawcy klas IIKarty wycieczek

Dokumentacja wychowawcy

klasy

Program, dokumentacja

wychowawcy

Dokumentacja wychowawcy,

scenariusze zajęć
Eliminowanie agresywnych zachowań młodzieży– Realizacja szkolnego programu przeciwdziałania przemocy stworzonego przez
szkolny zespół wychowawczy
–Rozwijanie postaw tolerancji i poszanowania godności osobistej drugiego człowieka–Zapewnienie młodzieży ki. I zajęć z zakresu edukacji prawnej nieletnich

Podnoszenie samooceny uczniów

wyróżnianie uczniów za różnorodne osiągnięcia na forum społeczności szkolnej wskazywanie mocnych stron osobowości ucznia, chwalenie

Budowanie pozytywnych więzi klasowych

organizacja konkursów międzyklasowych

organizacja międzyklasowych wyjazdów i wyjść na wycieczki

organizacja imprez dla społeczności szkolnej

Rzetelne pełnienie dyżurów międzylekcyjnych przez nauczycieli

szybkie reagowanie na niepokojące zachowanie młodzieży organizacja zajęć rekreacyjnych w sali gimnastycznej podczas długiej przerwy
Systematycznie

Systematycznie Grudzień

SystematycznieSystematycznieSystematycznie

Systematycznie
Wszyscy pracownicy szkoły

Wszyscy pracownicy szkoły Pedagog szkolny

Dyr. szkoły

Nauczyciele

Wychowawcy klas

Nauczyciele odpow. za poszczególne uroczystości

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

Nauczyciele wf
Program, ankiety, wyniki obserwacji

Obserwacja, zapisy w dziennikach lekcyjnych Dokumentacja wychowawcy klasy

 

 

Listy stypendiów, apele

Dokumentacja wychowawcy

Regulamin, publikacja wyników w biuletynie, gazetce szkolnej

 

Karty wycieczek

 

Scenariusze, zdjęcia

 

Obserwacje dyrektora, zeszyty wypadków uczniowskich

 

Harmonogram zajęć
•     Konsekwentne stosowanie prawa wewnątrzszkolnego

- zapoznawanie wszystkich uczniów szkoły i ich rodziców z podstawową dokumentacją regulującą normy współżycia w szkole (statut, WO)

- zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi i kryteriami oceniania z poszczególnych przedmiotów
Systematycznie Wrzesień / PaździernikWychowawcy klas Nauczyciele przedmiotówPublikacje w gablotach ściennych i biuletynie, dostępność regulaminów w czytelni

Zapisy w dziennikach lekcyjnych
Promowanie zdrowego stylu życia

Realizacja tematyki zdrowotnej na godzinach wychowawczych

Organizacja spotkań z pielęgniarką szkolną i innymi osobami zajmującymi się propagowaniem zdrowego stylu życia
Realizacja zadań obrony cywilnej w zakresie

udzielania pierwszej pomocy

Dbałość o ergonomiczne warunki nauki

Organizacja zajęć SKS-u dla młodzieży

Organizowanie biegu o Puchar Dyrektora Szkoły

Udział młodzieży w warsztatach z zakresu promocji zdrowia, współpraca z fundacją

-Objęcie uczniów opieką lekarską i stałą opieką pielęgniarki

Realizacja zadań z zakresu wychowania do życia w rodzinie
Systematycznie

 

 

Systematycznie Wrzesień

W miarę możliwości

 

 

W miarę możliwości

Cały okres nauki, w miarę możliwości W miarę możliwości

Systematycznie
Wychowawcy klas

Pielęgniarka szkolna, pedagog szkolny

Z-ca dyrektora, nauczyciele biol., chemii, fizyki, techniki Dyrektor

Nauczyciele WF Nauczyciele WF

Z-ca dyrektora, nauczyciele wf

Pielęgniarka szkolna, lekarz

Z-ca dyrektora

Dyrektor

Pielęgniarka szkolna,

dyrektor

Dyrektor, nauczyciele

prowadzący
Dokumentacja wychowawcy

klasy

Dokumentacja wych. klasy i pielęgniarki szkolnej

Zapisy w dziennikach lekcyjnych

Zeszyt kontroli BHP, protokoły

Sanepidu

Dzienniki zajęć pozalekcyjnych,

osiągnięcia sportowe

Zapisy w dziennikach lekcyjnych, harmonogram Dokumentacja pielęg. szkol., karty zdrowia Zapisy w dziennikach lekcyjnych

Dokumentacja pielęgniarki szkolnej

Dokumentacja pielęgniarki szkolnej

Dzienniki zajęć
•    Ochrona dzieci przed niewłaściwymi wpływami       mediów (Internetu, prasy młodzieżowej itp.)

kontrola właściwego wykorzystania

Internetu

rozmowy z uczniami na temat programów

telewizyjnych, gier, filmów godziny      wychowawcze nt.  zdrowego stylu życia
Cały okres naukiWychowawcy klas, nauczyciele informatykiDzienniki zajęć
Wskazywanie właściwych wzorcówWarsztaty dla rodziców uczniów na temat np. ważności autorytetu rodzicielskiego w wychowywaniu młodego człowieka, wpływ mediów na kształtowanie autorytetów lub realizowanie innych tematów

Udział rodziców w organizowaniu życiakulturalnego klasy i szkoły
Przyznawanie „Tarczy” i stypendium za wyniki w nauce najlepszym uczniom w poziomach i klasach

Przestrzeganie dyscypliny i etyki pracy przez nauczycieli i innych pracowników szkoły

„Stać nas na ofiarność" - cykl akcji
charytatywnych

udział w akcji „Góra grosza" zbiórka używanych książek i podręczników udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy - sprzedaż „cegiełek", zbieranie funduszy na leczenie chorych dzieci
Zgodnie z zapotrzebowaniem i oczekiwaniami rodziców

Systematycznie Styczeń - luty, czerwiec Systematycznie

Październik Czerwiec

Styczeń
Pedagog szkolny

Przew. Rady Rodziców

Opiekun Samorządu Szkolnego, dyrektor szkoły

Wszyscy pracownicy

Wychowawcy klas, opiekun Samorządu Szkolnego
Dokumentacja szkoły

Protokoły Rady Rodziców, kronika szkolna

Regulaminy konkursów, ankiety, dokumentacja

Dokumentacja nadzoru pedagogicznego, analiza skarg i odwołań uczniów

Scenariusze akcji, notatki w biuletynach informacyjnych, dowody wpłat, podziękowania od instytucji
Zapobieganie niepowodzeniom szkolnymGodziny wychowawcze na temat HIV / AIDS

Stworzenie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego

organizacja kół zainteresowań

organizacja imprez pozalekcyjnych

Diagnozowanie społeczności uczniowskiej pod kątem zagrożeń uzależnieniami

Efektywna współpraca ze Strażą Miejską i Policją

Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę szkoły z młodzieżą

Związek Harcerstwa Polskiego

Ośrodek Pomocy Społecznej

Fundacja Pomocy Szkole
Cały okres nauki

 

 

 

Systematycznie

 

Systematycznie

 

 

 

Systematycznie
Nauczyciele odpowiedzialni

 

Pedagog szkolny

 

Pedagog szkolny

 

Dyrektor, pedagog szkolny
Dziennik zajęć, zapisy w kronice szkolnej, zdjęcia, scenariusze imprez

 

 

Kwestionariusze ankiet, wyniki ankiet, obserwacje

 

Zapisy w dokumentacji

 

Zapisy w dokumentacji
Monitorowanie realizacji obowiązku szkolnego

-   Zapoznanie uczniów i ich rodziców z przepisami           dotyczącymi obowiązku szkolnego i szkolnym systemem   reakcji na wagary

Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

wczesna diagnoza przyczyn specyficznych kłopotów w nauce

lekcje wychowawcze poświęcone metodom skutecznego uczenia się konsultacje z pedagogiem i psychologiem dla uczniów, rodziców i nauczycieli

prowadzenie orientacji zawodowej dla uczniów na temat przygotowania do świadomego wyboru szkołyponadgimnazjalnej Prowadzenie zajęć wyrównawczych

Prowadzenie zajęć z reedukacji, rewalidacji

Stworzenie możliwości odrabiania lekcji przy pomocy nauczyciela w świetlicy TPD
Wrzesień

 

Listopad

 

Systematycznie

 

Systematycznie

 

Systematycznie

Marzec / Kwiecień

Cały okres nauki

 

Cały okres nauki Cały okres nauki
Pedagog szkolny, wychowawcy

klas

Wych. klas, pedagog szkolny, psycholog pedagog szkolny

Nauczyciele odpowiedzialni

 

Reedukatorzy

 

Nauczycielele odpowiedzialni
Dzienniki lekcyjne, ewidencja obowiązku szkolnego

Dokumentacja psychologa i

pedagoga

Zapisy w dziennikach lekcyjnych

Dzienniki zajęć, obserwacja osiągnięć dydaktycznych uczniów Dziennik zajęć

Dziennik świetlicy terapeutycznej

 
Zapobieganie uzależnieniom i zagrożeniom

cywilizacyjnym
Indywidualizacja procesu wychowania i nauczania

Zorganizowanie pomocy koleżeńskiej w nauce

Organizacja zebrań i dni otwartych dla rodziców

analizowanie osiągnięć ucznia w nauce i zachowaniu

zebrania „Trójek klasowych"

Przygotowanie diagnozy pedagogicznej i opracowanie programów terapeutycznych dla uczniów ki. I zakwalifikowanych do kształcenia w klasach integracyjnych (wg programów zmodyfikowanych)

Zorganizowanie badań przesiewowych wszystkich uczniów klas I w zakresie poprawności wymowy

Zorganizowanie indywidualnych zajęć z uczniami wymagającymi pomocy logopedycznej
Cały okres nauki

 

Cały okres nauki

Wg

harmonogramu

spotkań

 

Wrzesień –

 

Grudzień

W miarę możliwości
Wszyscy nauczyciele

 

Wychowawcy klas

 

Wychowawcy klas

 

Pedagodzy specjalni

 

Logopeda
Dokumentacja nadzoru

pedagogicznego, analiza

osiągnięć uczniów Analiza osiągnięć uczniów

Dokumentacja wychowawcy klasy, opinie rodziców

Indywidualne programy terapeutyczne

Dziennik pracy logopedy
 

Rozwijanie umiejętności  radzenia sobie w sytuacjach trudnych
Uczenie technik komunikacji, mediacji i strategii negocjacyjnych

Zwiększanie świadomości prawnej wśród uczniów i ich rodziców

znajomość praw dziecka

sposoby postępowania w przypadku
łamania praw

Budowanie zaufania do innych dzięki
informacjom o instytucjach i osobach, które mogą pomóc w sytuacji trudnej

rozpowszechnianie informacji w szkole

publikacja w biuletynie

Strategie postępowania w sytuacjach kryzysowych
Systematycznie

 

Grudzień

 

Cały rok

 

 

Cały rok
Pedagodzy specjalni

 

Pedagog

szkolny,

 

 

wychowawcy klas

\

Pedagog szkolny

 

Pedagog szkolny,

 

wszyscy nauczyciele
Scenariusze warsztatów, zapisy w dziennikach lekcyjnych

 

Dokumentacja

 

Gazetka, ulotki

 

Dokumentacja
•     Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli wychowawców poprzez organizację szkoleń

Jak radzić sobie ze stresem w czasie egzaminu

upowszechnienie wśród młodzieży technik relaksacyjnych i rozładowujących napięcie emocjonalne
Cały rok

 
Dyrektor szkoły

 

 

 

Pedagog szkolny, psycholog
Zaświadczenia, protokół rady pedagogicznej
Facebook
Librus