ROCZNY PLAN DYDAKTYCZNY

Lp.DZIAŁANIATERMINYODPOWIEDZIALNI
1.   Zatwierdzenie podręczników i programów nauczania dla poszczególnych klasczerwiec

sierpień
Nauczyciele przedmiotów

 
2.   Zapoznanie się z  planem pracy szkołysierpieńNauczyciele
3.   Opracowanie planów pracy zespołów klasowych i przedmiotowychsierpieńNauczyciele, wychowawcy klas
4.   Ewaluacja PO (ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów na ocenę celującą) i wymagań podstawowych dla poszczególnych przedmiotówsierpieńNauczyciele, wychowawcy klas
5.   Opracowanie rozkładów materiału z poszczególnych przedmiotówwrzesieńNauczyciele przedmiotów
6.   Analiza i ocena programów nauczania i podręczników z poszczególnych przedmiotów

Wybór programów nauczania i podręczników dla poszczególnych klas
czerwiecNauczyciele przedmiotów
7.   Tworzenie klas ze szczególnym uwzględnieniem języków obcychczerwiec-wrzesieńZespół d/s promocji szkoły i komisja rekrutacyjna
8.   Sprawdzanie wiedzy i umiejętności uczniów:
– pasowanie uczniów klas I (język polski, matematyka, geografia)

 – próbne egzaminy gimnazjalne (j. polski, historia, matematyka, część przyrodnicza i j. obcy)
– Sprawdziany dyrektorskie

matematyka kl. II, fizyka kl. II, j. angielski kl. II
 wrzesień


 
wg OKE


 

luty
 Nauczyciele uczący w klasach I

 

Szkolny koordynator OKE

 


Nauczyciele uczący w  klasach II
9.   Monitorowanie postępów w nauce uczniów drugorocznych i promowanych warunkowo. 

I i II okres

 
Wychowawcy,

Psycholog, Pedagog szkolny
10.        

·  Przeprowadzenie cyklu zajęć dla uczniów pt. :       „W jaki sposób się uczyć?”

·  Objęcie opieką uczniów zagrożonych po I okresie – systematyczna kontrola wyników i rozmowy z psychologiem

·  Kontynuowanie zajęć rewalidacyjnych
 

wg oferty

 

luty

 

 

cały rok
 

Pedagog szkolny,  Psycholog

 

Pedagog i psycholog

szkolny, wychowawcy

Pedagodzy wspomagający
11.        

·        lekcje biblioteczne

·        tolerancja- lekcje wychowawcze
cały rok

 

 

 
Nauczyciele bibliotekarze,  nauczyciele przedmiotów i wychowawcy
12.       Tworzenie warunków do kształcenia cudzoziemców, przedstawicieli mniejszości narodowych

·        Organizowanie zajęć pozalekcyjnych z j. polskiego dla uczniów cudzoziemskich

·        kontynuacja projektu „Każdy inny – wszyscy równi” (kultura i tradycja wietnamska)
cały rok 

 

Nauczyciele języka polskiego

 

Wychowawcy klas
13.       Wykłady i zajęcia organizowane dla uczniów poza szkołą, inne działania edukacyjne:

·        Udział uczniów w lekcjach muzealnych, zajęciach w ramach Festiwalu Nauki

·        Udział w obchodach Dnia Ziemi

·        Propagowanie wśród uczniów programów i czasopism popularno-naukowych

·        Lekcje biblioteczne:

§  klasy pierwsze  (biblioteka szkolna)

§  klasy pierwsze  (biblioteka młodzieżowa)

§  klasy drugie (biblioteka młodzieżowa)

§  klasy trzecie (samokształcenie, warsztaty pracy umysłowe- czytelnia naukowa)

·        Wyjście do Oczyszczalni Ścieków

·        Wyjście do Filtrów Warszawskich

·        Wyjście na lekcję do Biocentrum Edukacji
 

 
październik

 

kwiecień

cały rok


 

cały rok

 

 I sem.i  II  sem.
 

N-le przedmiotów

 

Nauczyciele biologii

Nauczyciele  przedmiotów


 

Pracownicy  biblioteki i Wychowawcy

 

 

 

 
Nauczyciele biologii

 
14.       Organizacja konkursów wewnątrzszkolnych i udział w konkursachzewnątrzszkolnych, przedmiotowych, literackich, przeglądach teatralnychcały rokNauczyciele przedmiotów
·        Konkurs matematyczny „Multitest” i „Albus”

·        Konkurs matematyczny „Kangur”
październik i marzecNauczyciele matematyki
Konkurs ortograficzny  kl. I -IIluty
Nauczyciele języka   polskiego
Konkursy ogólnopolskie organizowane przez Centrum Edukacji Humanistycznej oraz „Logos”wg harmonogramu ośrodków kulturalno-oświatowychNauczyciele języka   polskiego
Konkurs recytatorski „Warszawska Syrenka”
„Losy mojej rodziny w czasie II wojny światowej” klasy I
Międzyszkolny konkurs wiedzy o Barykadzie Września 1939 roku
Konkursy plastyczne
 Festiwal Piosenki Religijnej „Śpiewajmy Panu”
Olimpiada Wiedzy Biblijnej „ Hieronimus”
Konkurs Archiwum Wspomnień Jana Pawła II
Konkurs szkolny „Znam mapę polityczną świata” (trzy etapy)
Konkurs Eko-Planeta
Olimpiada Zdrowia
Konkurs na plakat i prezentację multimedialną – Światowy Dzień Walki z HIV i AIDS
Konkurs szkolny: „Fotografujemy zjawiska fizyczne i reakcje chemiczne”
Konkurs dla klas II: „Z fizyką za pan brat”
Prezentacja dorobku dydaktycznego na „ Dniu Otwartym” dla szóstoklasistów- strona internetowaZespół do spraw promocji szkoły
15.       Wspomaganie ucznia zdolnego (konsultacje z nauczycielem, koła zainteresowań, warsztaty autorskie)cały rokNauczyciele prowadzący
16.       Wspomaganie ucznia słabego (konsultacje z nauczycielem, zdw, programy naprawcze)cały rokNauczyciele przedmiotów
Prezentacja osiągnięć uczniów na wystawach, przedstawieniach, konkursach
17.       Prowadzenie zajęć przygotowujących klasy III do egzaminu gimnazjalnego

 
cały rokNauczyciele przedmiotów
18.       Podnoszenie jakości nauczania

·        Analiza porównawcza testów plasujących w klasach pierwszych

·        Analiza porównawcza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego

·        Analiza wyników sprawdzianów dyrektorskich

 

·        Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego

 

 

·        Analiza wyników nauczania – średnie

ocen z poszczególnych przedmiotów  na różnych                 poziomach

 

·        Analiza wyników konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratorium

 

·        Programy naprawcze, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i koła zainteresowań
 

październik

 

luty

 

marzec

 

 

czerwiec / październik

 

 

 

 

styczeń / kwiecień

 

 

 

I i II sem

 

 

cały rok
 

Nauczyciele przedmiotów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zespół do badania efekt. kształcenia

 

 

Nauczyciele przedmiotów

 

 

Wychowawcy, n-le przedmiotów
19.       Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

·        Zakup nowych pomocy dydaktycznych potrzebnych do pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (programy komputerowe)

·
 

cały rok
 

 

Pedagodzy wspomagajacy, n-leuczący w kl. integr.
20.       ·        Podsumowanie realizacji podjętych działań w danym  roku szkolnym

·        Wnioski do pracy w następnym roku szkolnym.
czerwiecPrzewodnicząc zespołów przedmiotowych
Facebook
Librus