Rekrutacja do naszego liceum

DOKUMENTY JAKIE KANDYDAT MUSI ZŁOŻYĆ DO SZKOŁY :

16 – 25 lipca 2019

  1. Oryginał świadectwa gimnazjalnego lub po szkole podstawowej
  2. Zaświadczenie o wynikach egzaminów
  3. Kartę zdrowia
  4.   3 zdjęcia (podpisane – imię i nazwisko oraz data urodzenia)
  5. Oświadczenie woli  OŚWIADCZENIE DO POBRANIA 
  6. Kwestionariusz osobowy   KWESTIONARIUSZ_STRONA_1     KWESTIONARIUSZ_STRONA_2
  7. Upoważnienie do odbioru ze szkoły przez osoby pełnoletnie ( w przypadku choroby)   UPOWAŻNIENIE